Uvjerenja i potvrde - ФГУ

Uvjerenja i potvrde

Uvjerenja i potvrde o ispunjavanju uvjeta za izvođenje geodetskih djelatnosti

Baza podataka katastra nekretnina i baza podataka katastra komunalnih uređaja svoju potpunu primjenu u poslovima prostornog planiranja i uređenja prostora (urbanizam), rješavanju imovinsko – pravnih pitanja, statističkih istraživanja i drugim privrednim, naučnim i upravnim poslovima, može imati samo ako podaci evidentirani u bazi podataka katastra nekretnina i bazi podataka katastra komunalnih uređaja te u što većoj mjeri usaglašeni sa stanjem na terenu.

U cilju osiguravanja što veće ažurnosti baze podataka katastra nekretnina, kao i rasterećenja organa uprave nadležnog za održavanje premjera i katastra terenskih poslova, članom 165. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“, br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90; „Službeni list RBiH“, br. 4/93, 13/94 i „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/22), propisano je da terenske poslove održavanja premjera i katastra komunalnih uređaja može vršiti pravno lice registrovano za obavljanje geodetskih poslova (geodetska firma) ili samostalni geodetski privrednik.

Članom 22. stava (1) Pravilnika o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina („Službene novine Federacije BiH“, broj 87/22) navedeni su poslovi koje pravno lice ili samostalni geodetski privrednik mogu vršiti u sklopu održavanja premjera i katastra.

Uslovi koje pravno lice ili samostalni geodetski privrednik mora ispunjavati, provjeru ispunjenosti uslova, izdavanje uvjerenja o ispunjenosti uslova kao i vođenje registra izdatih uvjerenja o ispunjenosti uslova propisani su članom 24. Pravilnika o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina.

Zakonom o katastru komunalnih uređaja („Službeni list SR BiH“, br. 21/77, 6/88 i 36/90) i Pravilnikom o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/21) propisano je da poslove snimanja komunalnih uređaja i izradu elaborata snimanja može vršiti organ uprave nadležan za geodetske poslove, korisnici komunalnih uređaja, pravna lica registrovana za obavljanje geodetskih poslova i samostalni geodetski privrednici.

Članom 6. Pravilnika o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja propisani su uslovi koje korisnik komunalnih uređaja, pravno lice i samostalni geodetski privrednik mora ispunjavati, provjeru ispunjenosti uslova, izdavanje uvjerenja o ispunjenosti uslova kao i vođenje registra izdatih uvjerenja o ispunjenosti uslova za snimanje i izradu elaborata snimanja katastra komunalnih uređaja.

U skladu sa članom 34. a u vezi sa članom 32. Zakona o premjeru i katastru nekretnina Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vrši provjeru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova premjera i uspostave katastra nekretnina te izdaje potvrdu.

Kontakt osoba: Emina Kamber

E-mail: emina.kamber@fgu.com.ba

Broj telefona: 033/586-068

 

Na osnovu naprijed navedenog Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove vodi registar:

Potvrda za obavljanje poslova premjera i osnovnih geodetskih radova

Uvjerenje o ispunjenosti uslova i osposobljenosti za obavljanje terenskih poslova održavanja premjera (pravna lica)

Uvjerenje o ispunjenosti uslova i osposobljenosti za obavljanje terenskih poslova održavanja premjera (samostalni geodetski privrednici)

Uvjerenje o ispunjenosti uslova i osposobljenosti za snimanje i izradu elaborata snimanja katastra komunalnih uređaja