ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ УСВОЈИЛА ПЛАН РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - ФГУ

Новости преглед

ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ УСВОЈИЛА ПЛАН РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

12.01.2021 14:31

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој 250. редовној сједници која је одржана 8.1.2021. године усвојила План рада за 2021. годину Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове.

План рада за 2021. годину садржи осам стратешких циљева и активности за реализацију истих. Усаглашавање катастарских и земљишнокњижних података у оквиру Пројекта Регистрација некретнина који се финансира кредитним средствима Свјетске банке ће засигурно бити приоритетна активност.

Од ове године ће се више ангажирати у погледу јавног излагања података премјера и катастарског класирања у опћинама у којима тај процес није довршен. Интензивирати ће се припреме за ову активност али и започети процес јавног излагања а из тог разлога је дорађена и софтверска апликација катастар.ба.

Како је завршена израда софтверске апликације за катастар комуналних уређаја тако ће се започети и израда саме базе података катастра комуналних уређаја.

Наставити ће се и активности комасације земљишта и довршетка пројекта Нивелмана високе тачности а извршити ће се и припреме за израду нових дигиталних ортофото планова.

У текућој години ће посебан нагласак бити и на развоју Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине (ИПП ФБиХ) те имплементацији текућих пројеката; ЦИЛАП, Јавне службе за тржиште некретнина и Европске интеграције - фаза 2, Спатиал регион пројекта те Пројекта регистрације некретнина (РЕРП) за који је од 17.12.2020. године службено започела имплементација друге фазе.

Natrag