Влада Федерације Босне и Херцеговине усвојила План рада за 2020. годину Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове - ФГУ

Новости преглед

Влада Федерације Босне и Херцеговине усвојила План рада за 2020. годину Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове

09.12.2019 19:08

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој редовној 202. сједници одржаној у Мостару 05.12.2019. године усвојила План рада за 2020. годину Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Прва област се односи на основне геодетске радове, премјер, успоставу темељне топографске базе и комасације земљишта те имплементацију пројеката и активности „Нивелман Високе тачности 3 Босне и Херцеговине“, успоставу темељне топографске базе Зеничко-Добојског и Средњобосанског кантона, провођење послова комасације у дијеловима неколико опћина, израду и стављање у службену упорабу Правилника о снимању детаља, Правилника о пођели на листове топографских карата и планова, и Упутства о визуализацији података темељне топографске базе.

У области катастра некретнина и катастра комуналних уређаја планирана је имплементација пројеката и активности; скенирање катастарске документације и геореференцирање катастарских планова (старог и новог премјера), израду база података премјера и класирања, подршку изради Адресног регистра, успостави катастра некретнина, те усвајање Правилника о одржавању катастра некретнина.  

Имплементација пројеката и активности везане за израду и одржавање катастарских и геодетских база података, припремање за дистрибуцију и дистрибуција геодетских и катастарских информација, те издавање геодетских и катастарских података је планирана у области геоинформатике.

У области имовинско-правних и опћих послова је планирана имплементација активности које обезбјеђују законито и ефикасно рјешавање у управним стварима у законским роковима, пружање ефикасне подршке Влади Федерације БиХ у припреми прописа, рјешења и других аката, те развијање и одржавање система за праћења предмета и аката у раду.

Наставак имплементације Пројекта регистрације некретнина који се финансира кредитним средствима Свјетске банке, као и више донаторских пројеката које финансирају владе Шведске, Норвешке, Холандије и Европска комисија, те активности на успостави и одржавању инфраструктуре просторних података Федерације БиХ је планирано у области управљања пројектима из Програма јавних инвестиција Федерације БиХ.

На сједници Владе Федерације БиХ је испред Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове присуствовао директор госп. Жељко Обрадовић, који је члановима Владе Федерације БиХ презентирао План рада за 2020. годину.

Natrag