УСВОЈЕНА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНА СТРАТЕГИЈА ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ И КАТАСТРА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ - ФГУ

Новости преглед

УСВОЈЕНА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНА СТРАТЕГИЈА ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ И КАТАСТРА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

25.07.2019 22:42

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и министар правде Федерације БиХ госп. Мато Јозић су донијели заједничку Одлуку о усвајању Стратегије информационе и комуникационе технологије земљишне књиге и катастра некретнина/земљишта Федерације Босне и Херцеговине за период 2019.-2029. година.

ИКТ стратегија је израђена у склопу имплементације Пројекта регистрације некретнина, који се финансира кредитним средствима Свјетске банке. ИКТ стратегију је израдио ангажовани консултант Проф. др. Здравко Галић, а наџор над израдом ИКТ стратегије је вршила заједничка Радна група именована од стране директора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и министра правде Федерације БиХ.

Основни циљ ИКТ Стратегије је дефинисање приоритетних циљева, пројеката и активности које доприносе унапређењу и даљњем развоју земљишнокњижних и катастарских информационих система на територију Федерације БиХ. Нагласак је стављен на унапређење размјене података између земљишнокњижног и катастарског информационог система, омогућавање размјене података са другим јавним регистрима (регистар личних података грађана, регистар пословних субјеката, адресни регистар и сл.), имплементацију нових електронских услуга, побољшање квалитете података катастра и земљишне књиге, као и побољшање и евентуално редизајнирање постојећег земљишнокњижног информационог система (ЗКИС) и информационог система катастра некретнина/земљишта у један јединствени систем.

У ИКТ Стратегији су дефинисани краткорочни (период од 1-3 године), средњорочни (период од 4-6 година) и дугорочни (период од 7-10 година) стратешки циљеви, пројекти и активности који ће омогућити даљи развој и унапређење земљишнокњижног и катастарског информационог система. Наведени информациони системи су посматрани са свих аспеката релевантних за њихово функционисање, као што су законски оквир, архитектура система, људски ресурси, хардвер, софтвер, подаци, те њихова међусобна веза и размјена података, не само интерно, већ и са вањским информационим системима.

Natrag