Усвојен Закон о комасацији - ФГУ

Новости преглед

Усвојен Закон о комасацији

28.06.2016 14:34

На 14. сједници Дома народа Парламента Федерације БиХ, одржаној 23. 6. 2016. године, извршено је усаглашавање текста Приједлога закона о комасацији, чиме је окончан поступак усвајања наведеног закона и који се у усвојеном тексту упућује на објаву у Службеним новинама Федерације БиХ.

Комасација пољопривредног и других земљишта је интегрална и комплексна техничко-правна мјера којом се врши груписање земљишта стварањем већих, геометријски правилних земљишних парцела, уз истовремено извођење радова на његову уређењу. Комасације се заснива на принципу добровољности исказаном путем референдума од власника земљишта. Комасација се првенствено проводи у равничарским крајевима, али се успјешно примјењује и у брдско-планинским подручјима и у шумама.

 

За разлику од ранијег закона, у којем су учесници комасације били посједници, нови закон под учесницима комасације подразумијева искључиво власнике земљишта који на принципу добровољности ступају у поступак комасације.

 

Стање пољопривредног земљишта у Федерацији је да су парцеле уситњене, углавном без приступних путева, без система за савремено наводњавање и одводњавање и често без ријешених власничких односа, што умањује интересовање за улагање у пољопривредну производњу, како домаћих тако и страних инвеститора.

Примјена новог закона омогућит ће формирање парцела пољопривредног земљишта с уређеном мрежом путева, хидромелиорационим системом за наводњавање и одводњу вишка воде, интензивну пољопривредну производњу и конкурентност пољопривредних производа на засићеном и захтјевном европском тржишту, уз истовремено побољшање радних услова пољопривредника.

Улагањем у комасацију створиће се услови за значајан број нових радних мјеста, при чему не треба занемарити ни могућности финансирања од стране различитих фондова попут Европске мрежа за рурални развој (ЕМРР) - European Network for Rural Development (ЕНРД), Европског фонда за гаранције у пољопривреди (ЕФГП), Европског фонда за усмјерење и гаранције за пољопривреду и унапрјеђење развоја руралних подручја и других сличних асоцијација.

Уважавајући важност комасације земљишта, Босна и Херцеговина је почетком осамдесетих година започела поступак комасације, прије свега у равничарским дијеловима државе од чега је велик дио и завршен, а у неким подручјима ратна збивања онемогућила су довршетак започете комасације (Ливно, Оџак и Орашје). Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове, увидјевши вриједност започете комасације, наставила је с довршавањем послова у наведеним општинама, а у општини Равно започела с новом комасацијом.

Планом послова за 2016. годину предвиђен је наставак комасације у општинама Орашје и Равно.

Natrag