PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA - pregled objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljisnih knjiga - ФГУ

Новости преглед

PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA - pregled objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljisnih knjiga

22.05.2019 14:22

U Federaciji Bosne i Hercegovine provodi se Projekt registracije nekretnina, temeljem Odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj. Razvojni cilj Projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine je podržati razvoj održivog sustava registracije nekretnina sa usuglašenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima. Projektom upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i uz nju Federalno ministarstvo pravde za dijelove Projekta koji se odnose na zemljišnu knjigu, a period implementacije Projekta je od septembra 2013. do januara 2020. godine.

Kako je Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04) propisano da se najava uspostavljanja zemljišne knjige objavljuje oglašavanjem na oglasnoj tabli suda i objavljivanjem u „Službenom glasniku BiH“, „Službenim novinama Federacije BiH“ i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini, vršena je objava oglasa, sukladno dinamici projektnih aktivnosti.

U prethodnom periodu završena je objava najave uspostave zemljišne knjige za dvadeset šest općinskih sudova, čime je završena objava oglasa za svih osam faza usaglašavanja podataka kojima je obuhvaćeno 255 katastarskih općina iz 55 političkih općina.

U prilogu tabela Pregled objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige.

Natrag