Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Čitluku, Sanskom Mostu, Kalesiji i Travniku - ФГУ

Новости преглед

Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Čitluku, Sanskom Mostu, Kalesiji i Travniku

27.06.2018 13:19

 

Broj: 07-49-189/18

Datum: 28.06.2018. godine

 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID# P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-17-A.2.2.1.3.

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto:

-          Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

 • U Općinskom sudu u Čitluku – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Sanskom Mostu – 1 (jedan) izvršioc,
 • U Općinskom sudu u Kalesiji – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Travniku – 2 (dva) izvršioca,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

 • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
 • Poznavanje rada sa MS Office programima
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom
 • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07). Nakon izvršenog odabira, kandidati će imati obavezu položiti ispit za zemljišnoknjižnog referenta. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta, polaganje ispita će biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

Očekivani početak rada u navedenim općinskim sudovima je septembar 2018.godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, januar 2011.g.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa.

Izrazi interesovanja (prijave na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama (Dnevni avaz), na sljedeće adrese:

 • Za Općinski sud u Čitluku, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ČITLUKU, Ul. Kralja Tomislava 55, ČITLUK 88 260
 • Za Općinski sud u Sanskom Mostu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U SANSKOM MOSTU, Ul. Muse Ćazima Ćatića 8, Sanski Most 79 260
 • Za Općinski sud u Kalesiji, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U KALESIJI, Ul. Žrtava Genocida, u Srebrenici br. 12, 75 260 Kalesija
 • Za Općinski sud u Travniku, prijave na adresu:OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU, Ul. Vezirska br.2, 72 270 Travnik

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

 

Natrag