Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Gradačcu, Srebreniku, Širokom Brijegu i Ljubuškom - ФГУ

Новости преглед

Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Gradačcu, Srebreniku, Širokom Brijegu i Ljubuškom

21.10.2021 13:31

 

Broj:07-49-342/21

Datum:20.10.2021. godine

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

 

Kredit br. IBRD 9048-BA

Tender br. BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-IC-21-A.2.2.1B

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD dobila sredstva i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina-Dodatno finansiranje za radno mjesto:

-          Privremeni zemljišnoknjižni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

 • U Općinskom sudu u Gradačcu –2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Srebreniku – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Širokom Brijegu, izdvojena organizacijska jedinica u Posušju -2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Ljubuškom, zemljišnoknjižni ured u Ljubuškom –1 (jedan) izvršilac,
 • U Općinskom sudu u Ljubuškom, izdvojena organizacijska jedinica u Grudama –1 (jedan) izvršilac.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedena radna mjesta.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

 • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
 • Poznavanje rada sa MS Office programima,
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenja o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdata od nadležnih institucija u Federaciji BiH.

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07).

Očekivani početak rada u općinskim sudovima je prosinac 2021.godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u nevedenim zemljišnoknjižnim uredima iizdvojenim organizacijskim jedinicama, a sukladno sa standardnim radnim vremenom općinskog suda, i u suglasnosti sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni zemljišnoknjižni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku“Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020. godine.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, na sljedeće adrese:

 • Za Općinski sud u Gradačcu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, ul. Titova bb 76250 Gradačac;
 • Za Općinski sud u Srebreniku, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U SREBRENIKU, ul.Radnička bb 75350 Srebrenik;
 • Za Općinski sud u Širokom Brijegu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU, Pobijenih franjevaca 1, 88 220 Široki Brijeg;
 • Za Općinski sud u Ljubuškom, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM, Trg dr. Franje Tuđmana 2 88320 Ljubuški;

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

Natrag