Potpisan sporazum o implementaciji projekta - ФГУ

Новости преглед

Potpisan sporazum o implementaciji projekta

23.04.2013 13:39

U Zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu 22.04.2013. godine u 12 sati održana je ceremonija potpisivanja Sporazuma o implementaciji Projekta „Javne službe za tržište nekretnina i evropske integracije", koji će se finansirati donatorskim sredstvima Kraljevine Norveške.


Sporazum su potpisali mr Sredoje Nović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine i g-đa Vibeke Lilloe, ambasadorica Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini. Pored potpisnika govor su održali gosp. Željko Obradović, direktor Fedralne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH i dr Tihomir Gligorić, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Opći cilj Projekta je jačanje kapaciteta u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, radi pripreme, pohranjivanja i širenja geografskih informacija, kako bi se pružila podrška izgradnji kapaciteta za prijavu nekretnina i povećanju pristupa geografskim informacijama s ciljem da se ispoštuju relevantni zahtjevi za evropske integracije navedeni u Direktivi EU Inspire.


Projekat sadrži sljedeće ključne aktivnosti koje se trebaju provesti u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove:
a) Nabavka i instaliranje opreme i softvera za konverziju analognih planova i karata u digitalni oblik;
b) Razvoj i instaliranje sistema radnog toka radi podrške konverziji i pohranjivanju podataka i dokumenata, uključujući rješenje za prijavu srodnih metapodataka pripremljenih u skladu sa međunarodnim standardima i Direktivom EU Inspire;
c) Nabavka i instaliranje hardvera i softvera za bezbjedno pohranjivanje konvertovanih planova i karata, kao i za pohranjivanje ortofoto podataka pripremljenih finansiranjem iz EU;
d) Nabavka i instaliranje dodatnog hardvera neophodnog za pripremu i bezbjedno pohranjivanje geografskih podataka i podataka o nekretninama.
Učesnici u realizaciji Projekta su Statens kartverk – Agencija za kartografiju Kraljevine Norveške, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Statens kartverk – Norveška će nadzirati i pratiti Projekat. U toj ulozi Statens kartverk - Norveška će posebno praviti detaljne projektne planove, sprovesti tender, izvršiti nabavke, uraditi kontrolu kvalitete isporuka, te izvršiti isplate, sve u uskoj saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kako bi se osigurala maksimalna uključenost i vlasništvo.


Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će:
a) Osigurati da su robe i usluge koje se nabavljaju putem granta Norveške izuzeti od uvoznih carina i svih drugih poreza u Bosni i Hercegovini;
b) Pomagati relevantnim informacija, kontaktima i administrativnim rutinama;
c) Delegirati jednog člana u Upravni odbor.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove su vlasnici isporuka iz Projekta, i oni će:
a) Učestvovati u pripremi tehničkih specifikacija i tenderskim procedurama za nabavku hardvera i softvera;
b) Usko sarađivati kao primaoci isporuka, tehničke pomoći i obuke;
c) Pomagati relevantnim informacijama, kontaktima i administrativnim rutinama;
d) Dodijeliti osoblje za obuku i ostale aktivnosti potrebne za djelotvornu i uspješnu provedbu Projekta;
e) Osigurati objekte za instaliranje opreme, potreban prostor, električne i telekomunikacijske mreže;
f) Generisati podatke u skladu sa svrhom i planom Projekta;
g) Delegirati po jednog člana u Upravni odbor.


Za potrebe implementacije ovog Projekta bit će uspostavljen Upravni odbor. Upravni odbor se sastoji od četiri člana, po jedan član od strane svakog učesnika u ovom Projektu. Upravni odbor će održavati sastanke dva puta godišnje, ili na zahtjev bilo kojeg učesnika u Projektu.
Projekat počinje potpisivanjem Sporazuma 22.04.2013. godine i provodit će se u razdoblju od 20 mjeseci. Trajanje Projekta se može produžiti ako se ugovorne strane tako dogovore i ako ga odobri Vijeće ministara i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.
Ukupna finansijska podrška Vlade Kraljevine Norveške iznosi 8.661.958 norveških kruna (NOK) (približno 1.140.000 eura), koja će jednako biti raspoređena Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Implementacijom Projekta će se formirati centralne baze podataka (Data cantri) u entitetskim geodetskim upravama u kojima će biti pohranjeni kartografski i katastarski podatci, spremni za dalje održavanje i distribuciju korisnicima. Na ovaj način će se kartografski i katastarski podaci učiniti dostupnim korisnicima putem interneta i intraneta.

Natrag