Posjet općinama ORAŠJE, ODŽAK I DOMALJEVAC - ФГУ

Новости преглед

Posjet općinama ORAŠJE, ODŽAK I DOMALJEVAC

09.04.2013 14:16

U prostorijama općine Orašje je 4. 4. 2013. godine održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, predstavnici općina Orašje, Odžak i Domaljevac i predstavnici Općinskog suda Orašje.

Osnovne teme sastanka su bile:
- organizacija aktivnosti na okončanju započetih komasacija u općinama Orašje i Odžak;
- sagledavanje iskustva u korištenju softvera za katastar Federacije BiH;
- prezentacija novog Projekta registracije nekretnina, koji se financira iz kreditnih sredstava Svjetske banke, i priprema općina Orašje, Odžak i Domaljevac i Općinskog suda u Orašju za provedbu navedenog projekta.
Sastanak je protekao u konstruktivnoj i radnoj atmosferi, a dogovoreno je sljedeće:
- potrebno je što hitnije započeti aktivnosti na okončanju postupka komasacije, kao i izradu baze podataka katastra nekretnina katastarskih općina u kojima je rađena komasacija. Navedeno obuhvaća katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta i izradu prijavnih listova koji će se dostaviti Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Orašju radi uspostave novih zemljišnoknjižnih uložaka po podatcima nastalim kroz komasaciju. Okončanjem postupka komasacije uspostavit će se nova baza podataka katastra nekretnina i nova zemljišna knjiga;
- dosadašnja iskustva u korištenju softvera za katastar su pozitivna i svi sudionici sastanka su se usuglasili da se implementacijom softvera za katastar olakšao i učinio produktivnijim rad katastarskih ureda, čime je omogućeno brže pružanje usluga građanima;
- novi Projekt registracije nekretnina je šansa da se izvrši ažuriranje i usuglašavanje podataka katastra i zemljišne knjige sa stvarnim stanjem na terenu. Konstatirano je da je potrebno koordinirati aktivnosti i podići na još veću razinu suradnju katastarskih ureda i općinskih sudova radi što brže i efikasnije harmonizacije podataka zemljišne knjige i katastra.
Izaslanstvo Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je predvodio ravnatelj Željko Obradović, a u njemu su bili i pomoćnica ravnatelja za katastar Antonija Sikimić, pomoćnik ravnatelja za premjer i komasaciju Eldin Đonlagić te pomoćnik ravnatelja za geoinformatiku Nedžad Pašalić.

Natrag