Općinski sud u Zavidovićima, zemljišnonjižni ured u Maglaju: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine MAGLAJ I MOŠEVAC PO NOVOM PREMJERU - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Zavidovićima, zemljišnonjižni ured u Maglaju: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine MAGLAJ I MOŠEVAC PO NOVOM PREMJERU

26.08.2016 09:09

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED MAGLAJ

Broj: 042-0-Su-16-000 474

Zavidovići, 29.07.2016.godine

            Na osnovu člana 63. i člana 67 Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (“Službene novine FBiH” broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima, Zemljišnoknjižni ured Maglaj,

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE MAGLAJ I MOŠEVAC PO NOVOM PREMJERU

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na nekretninama koje leže u katastarskim općinama Maglaj i Moševac po novom premjeru, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH i dvojim dnevnim novinama, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

Lica koja polažu pravo na nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra i zemljišne knjige (Projekat registracije nekretnina), za k.o. Maglaj izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo ranije upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Maglaj Općinskog suda u Zavidovićima, na adresi Maglaj, Viteška 2, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu „Općinski sud u Zavidovićima, Zemljišnoknjižni ured Maglaj, ul. Viteška 2“.

 

                                                           PREDSJEDNIK SUDA

                                                                  Kalabić Uzeir

Natrag