Općinski sud u Visokom: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine VAREŠ, BREZA, KAMENICE, GORNJA BREZA, PODGORA, SUTJEŠĆICA, MAHALA, ŽUPČA - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Visokom: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine VAREŠ, BREZA, KAMENICE, GORNJA BREZA, PODGORA, SUTJEŠĆICA, MAHALA, ŽUPČA

16.03.2017 08:04

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U VISOKOM                                                                                                                                                                      Zemljišno-knjižni ured

Broj :  041-0-SU-17-000 296                                                       

Visoko, 02.03.2017. godine                                                                                                

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Visokom

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE VAREŠ, BREZA, KAMENICE, GORNJA BREZA, PODGORA, SUTJEŠĆICA, MAHALA, ŽUPČA

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u dijelovima katastarskih općina i to: KO SP_SMREKOVICA, SP_BREZA, SP_POTKRAJ, SP_PODGORA, SP_VRBOVIK, SP_GRAČANICA, SP_STRIJEŽEVO i SP_VAREŠ, koje odgovaraju katastarskim općinama KO VAREŠ, BREZA, KAMENICE, GORNJA BREZA, PODGORA, SUTJEŠĆICA, MAHALA i ŽUPČA po novoj izmjeri, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za K.O. Vareš, Breza, Kamenice, Gornja Breza, Podgora, Sutješćica, Mahala i Župča izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasnistva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim neketninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru ,,Projekta registracije nekretnina" će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u prostorijama  Općinskog suda u Visokom na adresi Ul. Alije Izetbegovića br. 1 (sprat IV) svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

 

“OPĆINSKI SUD U VISOKOM

ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 1

VISOKO 71300

           

 PREDSJEDNIK SUDA

             Enes Behlulović

Natrag