Općinski sud u Mostaru: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu SP_CIM (novi premjer K.O. CIM i ILIĆI) - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Mostaru: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu SP_CIM (novi premjer K.O. CIM i ILIĆI)

18.11.2015 10:47

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA

OPĆINSKI SUD U MOSTARU

Zemljišnoknjižni ured

Broj Su 2034/15

Mostar, 9. 11. 2015. godine

Na temelju članka 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl.novine F BiH, br.19/03 i 54/04) Općinski sud u Mostaru

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU SP_CIM,

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Cim i Ilići po novom premjeru da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH i da podnesu dokaze za to. U suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske pristojbe.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Mostaru na adresi Adema Buća br. 20 svakim radnim danom osim petka od 09:00 do 12:00 sati.

 Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Mostaru Adema Buća br. 20.

PREDSJEDNIK SUDA

    Marin Zadrić

Natrag