Općinski sud u Lukavcu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE TURIJA, PROKOSOVIĆI I DOBOŠNICA II PO NOVOM PREMJERU - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Lukavcu NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE TURIJA, PROKOSOVIĆI I DOBOŠNICA II PO NOVOM PREMJERU

29.10.2021 07:25

        

Bosna i Hercegovina                 

Federacija Bosne i Hercegovine

          Tuzlanski kanton

OPĆINSKI SUD U LUKAVCU

     Zemljišnoknjižno odjeljenje

Broj: 126-0-Su-21-000 700

Lukavac, 07.10.2021. godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Lukavcu,

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE TURIJA, PROKOSOVIĆI I DOBOŠNICA II PO NOVOM PREMJERU

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Turija, Prokosovići i Dobošnica II po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za k.o. Turija, k.o. Prokosovići i k.o. Dobošnica II izvršen je prijenos prava vlasništva i iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u izdvojenoj zgradi zemljišnoknjižnog odjeljenja Općinskog suda u Lukavcu na adresi: ul. Vase Pelagića bb (do zgrade Crvenog Križa), svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinskog suda u Lukavcu, ul. Skendera Kulenovića bb, a sve informacije mogu se dobiti i na broj telefona: 035/367-270.

                                                                                                                         PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                               Enes Halilović

Natrag