Općinski sud u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine SP_VEDAŠIĆ, SP_BUKOVICA I SP_ŠUICA - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine SP_VEDAŠIĆ, SP_BUKOVICA I SP_ŠUICA

17.07.2017 09:19

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON 10

OPĆINSKI SUD U LIVNU, Odjeljenje suda Tomislavgrad

Zemljišnoknjižni ured

Broj: 068-2-SU-17-000181

Tomislavgrad, 04.07.2017.godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl.novine F BiH, br.19/03 i 54/04), Općinski su u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA

KATASTARSKE OPĆINE

SP_VEDAŠIĆ, SP_BUKOVICA I SP_ŠUICA

           Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Vedašić, Bukovica i Šuica po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

           Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tad pribavljenih dokaza.

           Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

             Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

 

             Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu, odjeljenje suda Tomislavgrad na adresi Kralja Zvonimira bb, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Općinski sud u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad, Kralja Zvonimira bb, 80 240 Tomislavgrad. 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                         Niko Cvitanović

Natrag