Općinski sud u Kalesiji NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE Lipovice i Memići - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Kalesiji NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE Lipovice i Memići

03.11.2020 13:18

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općinski sud u Kalesiji

Zemljišnoknjižni ured

Broj:  029-0-Su-20-000 295

Kalesija 09.09.2020 . godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, broj  19/03 i 54/04), Općinski sud u  Kalesiji

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE  Lipovice i Memići 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje  svojine  ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama  Lipovice i Memići  po novom  premjeru  da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti  uvaženo  prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekt sistematskog ažuriranja katastra za K.O. Lipovice i Memići izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te  predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u  Kalesiji  na adresi Ul. Žrtava genocida u Srebrenici 12  svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Kalesiji,  Ul. Žrtava genocida i Srebrenici br. 12 , 75260  Kalesija.

                                                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                            Dražena Pejanović

Natrag