Općinski sud u Goraždu NAJAVLJUJE USPOSTAVU ZEMLJdIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE: KOPAČI, JABUKA, MAZLINA I RAČIĆI - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Goraždu NAJAVLJUJE USPOSTAVU ZEMLJdIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE: KOPAČI, JABUKA, MAZLINA I RAČIĆI

29.10.2021 07:15

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

OPĆINSKI SUD U GORAŽDU

Zemljišnoknjižni ured

Br. 045-0-Rz-21-000 024

U Goraždu, dana:07.10.2021 godine

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Goraždu

NAJAVLJUJE USPOSTAVU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE: KOPAČI, JABUKA, MAZLINA I RAČIĆI.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Kopači, Jabuka, Mazlina i Račići po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi, osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ će se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom, moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Goraždu na adresi ul.Zaima Imamovića br.3 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Goraždu, ul.Zaima Imamovića br.3, 73000 Goražde.

 

                                                                                                            V.D. PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                NISAD AHMETOVIĆ

 

 

Natrag