Općinski sud u Bosanskoj Krupi NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE OSTRUŽNICA I BANJANI - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Bosanskoj Krupi NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE OSTRUŽNICA I BANJANI

02.07.2020 16:00

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI

Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

Broj:018-Su-20-000209

Bosanska Krupa:15.06.2020.godine

Na osnovu člana 63. i 67 Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, Općinski sud u Bosanskoj Krupi,

 

     NAJAVLJUJE USPOSTAVU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE OSTRUŽNICA I BANJANI

Pozivaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Ostružnica i Banjani po novom premjeru da to svoje pravo prijave Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi, Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove, u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH, Dnevnom avazu, Večernjem listu i oglasnoj ploči suda, i to podneskom u dva primjerka, kao i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko pravne odnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama i upis istih u zemljišnu knjigu.

Dobivanjem rješenja o upisu prava i njihovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u novouspostavljenu zemljišnu knjigu za katastarske općine Ostružnica i Banjani će se provoditi bez naplate sudske takse jer sud ovaj postupak provodi po službenoj dužnosti.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Bosanskoj Krupi soba broj 5, na adresi ul. Džemaludina Čauševića 77240 Bosanska Krupa svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Bosanskoj Krupi, ul. Džemaludina Čauševića , 77240 Bosanska Krupa.

                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                       Sead Komić

 

Natrag