OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA U GRADU LIVNO ZA KO ČUKLIĆ - ФГУ

Новости преглед

OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA U GRADU LIVNO ZA KO ČUKLIĆ

22.03.2019 17:35

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i članka 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (“Službene novine FBiH, broj 92/16)

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Čuklić, Grad Livno imenovano rješenjem Gradskog vijeća broj 01-02-2753/18 od 20.11.2018. god.

objavljuje sljedeći

O G L A S

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA

U mjestu Čuklić počet će 08.04.2019. godine izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti), koje se nalaze u katastarskoj općini Čuklić na području naseljenih mjesta Čuklić i Lipa.

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Povjerenstva i da donese sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koja imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Čuklić u naseljenih mjesta Čuklić i Lipa da su dužne u određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama.

Osobe, za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Čuklić dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje (punomoć) i ID broj. Maloljetne osobe trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 0900 do 1500sati u radnim prostorijama Povjerenstva koje se nalaze u OSNOVNOJ ŠKOLI ČUKLIĆ.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

 

Broj:05 - 05 -780/19

Livno, 21. 03. 2019.

                                                                                                                       Povjerenstvo za izlaganje

                                                                                                                        Marijana Čelar, dipl. iur.

Natrag