OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA U GRADU LIVNO ZA KO DOBRO - ФГУ

Новости преглед

OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA U GRADU LIVNO ZA KO DOBRO

21.01.2019 15:48

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“)

 Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Dobro, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2755/18 od 20.11.2018.godine, objavljuje sljedeći

 OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU DOBRO

 U Gradu Livnu u prostorijama gradske uprave, sobe broj: 50 (Velika vijećnica) i 51 (Mala vijećnica), dana 05.02.2019.godine počet će izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Dobro (područje locirano s desne strane magistralne ceste Livno-Šujica počev od naselja Begovača do granice Grada Livna i Općine Tomislavgrad).

 Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

 Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dobro da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dobro dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj.

Maloljetne osobe trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u radnim prostorijama Povjerenstva koje se nalaze u prostorijama Grada Livna.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 01-02-2755/18

 

U Livnu, 15.01.2019.godine                                                                                      Zamjenik predsjednika

                                                                                                                              Povjerenstva za izlaganje podataka

                                                                                                                                        Fatima Jerlagić, dipl.iur.

Natrag