OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA U GRADU LIVNO ZA KO BILA - ФГУ

Новости преглед

OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA U GRADU LIVNO ZA KO BILA

25.03.2019 10:07

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“)

 

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bila, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2753/18 od 20.11.2018.godine, objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU BILA

 

U naselju Bila u zgradi Osnovne škole, dana 08.04.2019. godine počet će izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Bila (područje koje obuhvaća naseljena mjesta Bila i Zabrišće, kao i dio brda Tribanj iznad, i dio Livanjskog polja ispod ovih naselja).

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bila da su dužne da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bila dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj.

Maloljetne osobe trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u radnim prostorijama Povjerenstva koje se nalaze u prostorijama Osnovne škole u Biloj.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 05-05-779/19

 

U Livnu, 21.03.2019.godine                                                       Predsjednik Povjerenstva za izlaganje podataka

 

                                                                                                                       Mario Ćavar, dipl.iur.

Natrag