Obavijest o stupanju na snagu novih tarifa - ФГУ

Новости преглед

Obavijest o stupanju na snagu novih tarifa

30.06.2015 14:43

Поштовани корисници података и услуга Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове!

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на приједлог Федералне управе за геодетске и имовинско- правне послове, на сједници одржаној 18. 6. 2015. године, донијела двије одлуке којима се уређују тарифе из области премјера и катастра, и то Одлуку о накнадама за вршење услуга из области премјера и катастра, којом се утврђује висина накнаде за услуге из области премјера и катастра непокретности, катастра земљишта, пописног катастра и катастра комуналних уређаја, док је Одлуком о накнадама за кориштење података премјера и катастра утврђена висина накнаде за кориштење података премјера и катастра непокретности, катастра земљишта, пописног катастра и катастра комуналних уређаја.

Одлуке Владе Федерације БиХ су објављене у Службеним новинама ФБиХ, број 49/15 од 26. 6. 2015. године, и ступају на снагу осмог дана од датума објаве.

Текст одлука можете пронаћи на нашој веб-страници http://www.fgu.com.ba/sr/odluke.html

Доношењем ових одлука, између осталог, регулишу се начини приступа просторним подацима путем стандардизираних веб-сервиса које Управа пружа физичким, приватним и другим субјектима. Све информације благовремено се објављују на званичној страници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове - www.fgu.com.ba

Natrag