Najava implementacije projekta - ФГУ

Новости преглед

Najava implementacije projekta

19.04.2013 13:44

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 22. 4. 2013. godine u 12 sati, održat će se ceremonija potpisivanja Sporazuma o implementaciji projekta „Javne službe za tržište nekretnina i europske integracije", koji će se financirati donatorskim sredstvima Kraljevine Norveške.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske radi pripreme, pohranjivanja i širenja geografskih informacija kako bi se pružila potpora izgradnji kapaciteta za prijavu nekretnina i povećanju pristupa geografskim informacijama, s ciljem da se ispoštuju relevantni zahtjevi za europske integracije navedeni u direktivi EU-a Inspire.

Sudionici u realizaciji projekta su Statens kartverk – agencija za kartografiju Kraljevine Norveške, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS.
Projekt počinje potpisivanjem Sporazuma 22. 4. 2013. godine i provodit će se u razdoblju od 20 mjeseci. Trajanje projekta se može produžiti ako se ugovorne strane tako dogovore i ako ga odobre Vijeće ministara i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.
Ukupna financijska potpora Vlade Kraljevine Norveške iznosi 8.661.958 norveških kruna (približno 1.140.000 eura), koja će jednako biti raspoređena Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS. Vrijednost doprinosa Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS je u procijenjenom iznosu od 667 550 norveških kruna, koji će dvije geodetske uprave ravnomjerno osigurati, u smislu radova koji se odnose na projekt.
Implementacijom projekta formirat će se središnje baze podataka (data centri) u entitetskim geodetskim upravama u kojima će biti pohranjeni kartografski i katastarski podatci, spremni za daljnje održavanje i distribuciju korisnicima. Na ovaj će se način kartografski i katastarski podatci učiniti dostupnim korisnicima putem Interneta i intraneta.

Natrag