KATASTARSKA OPĆINA PAJIĆ POLJE, OPĆINA OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE- OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - ФГУ

Новости преглед

KATASTARSKA OPĆINA PAJIĆ POLJE, OPĆINA OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE- OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

09.07.2024 17:21

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, broj: 22/84,12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94   ) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta ( „Službene novine FBiH “ broj : 92/16 ), a u skladu sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH ( „Službene novine FBiH “, broj : 2/98, 48/99, 61/22 ), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Pajić Polje, imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, broj : 01-04.1-163/23 od dana 07.11.2023. godine, objavljuje sljedeći:

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I   KATASTARSKOG   KLASIRANJA   ZEMLJIŠTA   ZA   KATASTARSKU PAJIĆ POLJE

U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 22.7.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid   podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Pajić Polje, općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka, da u označeno vrijeme pristupe u radne   prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave (dokumente) koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Pajić Polje da su dužne u određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva kako bi dale potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Pajić Polje, dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje   njihovih pravnih interesa   na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnici pravnih osoba ovlaštenje za zastupanje i ID broj.

Za maloljetne osobe potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na   javni   uvid podataka obavljat   će se svakim   radnim danom   od 08:00 do 14:00 sati u radnoj prostoriji Povjerenstva koja se nalazi u zgradi Osnovne škole Pajić Polje, adresa Pajić Polje b.b. Gornji Vakuf-Uskoplje.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 06-26.3-1707-1/24

Gornji Vakuf-Uskoplje, 03.07.2024. godine

Natrag