KATASTARSKA OPĆINA Medeno Polje, OPĆINA BOSANSKI PETROVAC - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - ФГУ

Новости преглед

KATASTARSKA OPĆINA Medeno Polje, OPĆINA BOSANSKI PETROVAC - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

08.04.2024 13:22

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac

Općinsko Vijeće

Komisija za izlaganje podataka premjera i

katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Medeno Polje

Broj: 02/1-27-1887-1/23

Bosanski Petrovac: 05.04.2024. godine                       

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, “Službeni list RBiH” broj: 4/93 i 13/94 i „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 61/22), člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH, broj: 92/16“) i član 92. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98, 48/99 i 61/22), Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Medeno Polje imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Bosanski Petrovac, broj: 02/1-27-1887-1/23 od 28.09.2023. godine (“Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac ”, broj: 14/23), objavljuje sljedeći

O G L A S

o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Medeno Polje

  1. U mjestu Bosanski Petrovac, u zgradi Općine Bosanski Petrovac, ulica Bosanska 110, dana 06. 05. 2024. godine, započet će postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Medeno Polje.
  2. Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.
  3. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Medeno Polje da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.
  4. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Medeno Polje dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.
  5. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.
  6. Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 12.00 do 15.00 sati te subotom od 09.00 do 12.00 u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Općine Bosanski Petrovac
  7. Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.   

                                                           PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                       Dragan Praštalo

Natrag