KATASTARSKA OPĆINA KLADANJ, OPĆINA KLADANJ - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - ФГУ

Новости преглед

KATASTARSKA OPĆINA KLADANJ, OPĆINA KLADANJ - OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

02.04.2024 14:18

 Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94, "Službene novine Federacije BiH", broj 58/02 i 61/22) i člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH, broj: 92/16“), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine FBiH broj: 2/98, 48/99 i 61/22“) Komisija za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Kladanj, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Kladanj, broj: 01-04-1906/23 od 27.07.2023.godine, objavljuje sljedeći:

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU KLADANJ

 U općini Kladanj, u prostorijama bivše Porezne ispostave Kladanj (ulica Kladanjske brigade bb, preko puta JP Karaula Kladanj), sa početkom 06. 05. 2024. godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Kladanj.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Kladanj da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Kladanj dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u ulici Kladanjske brigade bb, preko puta JP Karaula Kladanj (prostorije bivše Porezne ispostave Kladanj).

Dodatne informacije građani mogu dobiti na broj telefona: 062/958-846, te na e-mail adresu: izlaganje.kladanj.2024@gmail.com

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

                                                                                                Predsjednik Komisije

                                                                                            Semir Bečić, magistar prava

 

Natrag