Ефективност додатног финансирања за Пројекат регистрације некретнина - ФГУ

Новости преглед

Ефективност додатног финансирања за Пројекат регистрације некретнина

18.12.2020 13:42

Након успјешно проведених домаћих процедура одобравања провођења пројекта те ратификације споразума о зајму (додатно финансирање за Пројекат регистрације некретнина) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој – ИБРД, Свјетска банка је од 17.12.2020. године прогласила ефективност додатног финансирања за Пројекат регистрације некретнина. Укупна вриједност зајма који ће бити утрошен у Федерацији Босне и Херцеговине је 7,179 ЕУР (14,041 милиона КМ).

Циљ пројекта је подржати развој одрживог система регистрације некретнина с хармонизованим земљишнокњижним и катастарским евиденцијама у урбаним подручјима Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске. Одобрени додатни зајам ће омогућити Босни и Херцеговини наставак модернизације и унапређење система регистрације некретнина. Додатно финансирање пројекта је уговорено на основу повећаних захтјева корисника пројекта за даљим активностима на системском усаглашавању података о некретнинама између земљишне књиге и катастра активности које су од 2013. до 2020. године довеле до значајног повећања броја земљишнокњижних уложака заснованих на новом катастарском премјеру. Тренутно је преко 55% земљишнокњижних уложака засновано на новом катастарском премјеру а преко 1 милион власника и сувласника у оквиру Пројекта је укњижило своје некретнине и заштитило своја права на њима, чиме су унапријеђене и претпоставке за сигуран правни промет некретнина и развој укупне привреде.

Кроз осигурано додатно финансирање ће се Пројекат и даље реализовати кроз три компоненте.

У оквиру Компоненте А - Израда података за регистрацију некретнина ће бити пружена подршка усаглашавању земљишнокњижних и катастарских података о некретнинама и правима на некретнинама, укључујући мапирање рањивих скупина, социјални мониторинг и кампање информисања јавности за подршку регистрације права на некретнинама, као и израду базе података катастра некретнина. Усаглашавање катастарских и земљишнокњижних података и успостава земљишне књиге на подацима новог премјера ће бити урађено за додатних 100 катастарских опћина Федерације БиХ.

У оквиру Компоненте Б - Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина ће се наставити активности на побољшању радних услова и инфраструктуре у катастарским и земљишнокњижним уредима путем реновирања и модернизације уреда, развоја и имплементације стратегије и система информационих и комуникационих технологија (ИКТ), укључујући структуру за стратешко управљање ИКТ-ом.

У оквиру Компоненте Ц- Развој политика и институционални развој и управљање пројектом ће бити пружена подршка развоју политика и институционалном развоју, одрживости и управљању регистрима некретнина те подршка управљању и праћењу пројекта путем пружања техничке помоћи у виду обуке.

Natrag