ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ ПОДРЖАО ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ИЗВЛАШТЕЊУ - ФГУ

Новости преглед

ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ ПОДРЖАО ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ИЗВЛАШТЕЊУ

11.10.2015 09:46

Дом народа Федерације БиХ је на 3. сједници, одржаној 8. 10. 2015. године, уз два амандмана, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извлаштењу.

У складу са закључком Владе Федерације БиХ, Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у сарадњи са Федералним министарством правде припремила текст Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о извлаштењу, који је Влада Федерације БиХ у цијелости подржала и у форми приједлога у јулу 2015. године упутила у парламентарну процедуру по хитном поступку.

Оно што је најважније, усвојеним приједлогом закона на Дому народа Парламента Федерације БиХ поново се осигурава могућност Влади Федерације БиХ да у изнимним ситуацијама корисницима извлаштења омогући улазак у посјед извлаштених некретнина прије правоснажности рјешења о извлаштењу, односно прије коначне исплате накнаде за извлаштене некретнине, чиме Влада Федерације БиХ поново стјече овлаштења потребна ради реализације најважнијих пројеката из области јавне инфраструктуре и спречавања евентуалних блокада у томе процесу, при томе у цијелости уважавајући одлуке и ставове Уставног суда Федерације БиХ и Уставног суда БиХ, који су својим одлукама дио одредби члана 31. Закона о извлаштењу прогласили неуставним. За разлику од ранијих рјешења за која су уставни судови утврдили да су неуставна, нова законска рјешења предвиђају обавезу корисника извлаштења да у случају провођења важних инфраструктурних пројеката власника некретнине на одговарајући начин обавијести о потреби хитног уласка у посјед извлаштене некретнине, упозна га са разлозима који такво поступање захтијевају и питање уласка у посјед са власником некретнине покуша ријешити споразумно. Исто тако, за разлику од ранијег законског рјешења, које су оба уставна суда сматрала неприхватљивим, предложени нацрт закона о измјени Закона о извлаштењу предвиђа могућност вођења управног спора против рјешења Владе Федерације БиХ којим се кориснику извлаштења допушта улазак у посјед прије правоснажности рјешења о извлаштењу, односно прије исплате накнаде за извлаштене некретнине, чиме се власнику некретнина осигурава непосредна судска заштита и у овој фази поступка извлаштења.

Осим тога, усвојеним приједлогом закона прецизирају се одредбе члана 6. става 1. важећег Закона о извлаштењу у смислу да се изријеком прописује да својство корисника извлаштења има и зависно друштво које је у стопостотном власништву јавног предузећа, чиме се избјегавају конкретни проблеми примјене закона у пракси.

Саставни дио приједлога закона постао је и амандман делегата Адмира Хаџипашића, који је Влада Федерације БиХ након расправе у клубовима народа и парламентарним одборима у коначници прихватила. У складу с овим амандманом допуњују се одредбе чл. 3. Закона о извлаштењу на начин да се експлиците прописује да се некретнина може извластити када је то потребно ради изградње пословних и индустријских зона, чиме се важећа законска одредба прецизира, али се при томе не нарушавају темељни принципи поступка извлаштења.

Усвојеним приједлогом закона се на нешто другачији начин регулише питање накнаде за бесправно изграђене стамбене објекте, на начин да се промовише начело једнакости грађана и других правних субјеката пред законом, тако да ће према новом рјешењу право на накнаду у висини грађевинске вриједности имати бесправни градитељи објеката који представљају једину стамбену јединицу градитеља и чланова његове уже породице, осим за оне објекте за које је надлежни орган донио правоснажно рјешење о уклањању. На приједлог Клуба заступника хрватског народа одредбе приједлога закона у овоме дијелу су измијењене амандманом, тако да ће право на накнаду моћи остварити само бесправни градитељи стамбених објеката евидентираних на службеном орто-фото снимку територије Федерације БиХ који је урадила Федерална управа за геодетске и имовинско-правне односе, чиме су услови за остваривање права на накнаду додатно објективизирани.

            Будући да је приједлог закона у парламентарну процедуру достављен ради разматрања по хитном поступку, као обрађивач очекујемо да се исти врло скоро нађе и на дневном реду Представничког дома Парламента Федерације БиХ и усвоји у истовјетном тексту као и у Дому народа, а након ступања на снагу олакша поступање надлежних органа у свим фазама поступка извлаштења.

Natrag