ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДОВА УСПОСТАВЕ ТЕМЕЉНЕ ТОПОГРАФСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДОВА УСПОСТАВЕ ТЕМЕЉНЕ ТОПОГРАФСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ФБиХ

26.02.2020 06:23

На основу члана 32. став (1) и члана 34. став (2). Закона о премјеру и катастру некретнина, („Службени лист СР БиХ“ бр. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 и „Службени лист РБиХ“ бр. 4/93 и 13/94), који се на основу члана IX.5. (1) Устава Федерације Босне и Херцеговине примјењује као федерални закон, те Правилника о Темељној топографској бази података („Службени лист Федерације БиХ“ број 17/19), Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове, свим привредним субјектима заинтересираним за извођење радова израде темељне топографске базе података

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ОБАВЉАЊЕ

РАДОВА УСПОСТАВЕ ТЕМЕЉНЕ ТОПОГРАФСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ФБиХ

 Федерална Управа за геодетске и имовинско-правне послове, планом набавке за 2020. годину, предвиђела је и набавку услуга „Формирање темељне топографске базе података Кантона Средишња Босна и Зеничко-добојског Кантона мјерила 1:10 000“, која се у складу с чланом 32. и чланом 34. Закона о премјеру и катастру некретнина, те чланом 5., став (2) и (3) Правилника о основним геодетским радовима, могу обављати само уз посједовање потврде издате од стране овог органа.

Чланом 17. Закона о премјеру и катастру некретнина послови премјера и успостављања катастра некретнина су у надлежности Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, а чланом 5., 28. и 29. истог закона радови израде темељне топографске базе података су дефинисани као дио премјера.

Захтјев за издавање потврде подноси се на начин и према садржају прописаним чланом 5. Правилника о основним геодетским радовима и чланом 16. и 24. Правилника о темељној топографској бази података.

Све додатне информације могу се добити у Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове, улица Хамдије Крешевљаковића бр. 96, 71000 Сарајево у времену од 13:00 до 15:00 сваког радног дана, а наведени прописи на адреси: (њњњ.фгу.цом.ба)

Natrag