Jačanje svijesti javnosti, mapiranje ranjivih grupa i socijalni monitoring - ФГУ

Jačanje svijesti javnosti, mapiranje ranjivih grupa i socijalni monitoring

JAČANJE SVIJESTI JAVNOSTI, MAPIRANJE RANJIVIH SKUPINA I SOCIJALNI MONITORING

1. Kampanja javnog informisanja

Pored Zakonom propisane objave, u okviru Projekta registracije nekretnina se kontinuirano organizuju i sprovode dodatne kampanje čiji je cilj informisati građane o aktivnostima Projekta, usmjeriti građane prema nadležnim institucijama u kojima se mogu informisati o aktivnostima na usklađivanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, odnosno potaknuti građane da prijave svoja prava na nekretninama u procesu provođenja postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera.

Kampanje se sprovode kroz dijeljenje informacija na više načina:

a) informisanje putem medija, radio i TV stanica i web portala.

Na linku ispod nalaze se sadržaji sa informacijama o Projektu registracije nekretnina koje možete pregledati i preuzeti.

Kampanja javnog informisanja se sprovodi na dva nivoa, i to:

  • na srednjem nivou – opća kampanja javnog informisanja
  • na lokalnom nivou – lokalna kampanja javnog informisanja

Opća kampanja javnog informisanja traje trideset (30) dana i za glavni cilj ima upoznavanje javnosti sa značajem registracije nekretnina, pravima i obavezama vlasnika nekretnina da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, te sa važnošću vođenja ažurnih vlasničkih evidencija. Opća kampanja javnog informisanja se realizuje kroz objavljivanje animiranih video spotova o aktivnostima Projekta na televizijskim stanicama FTV, BHT, RTRS, NOVA BIH i OBN, objavljivanjem radijskih klipova/jinglova o aktivnostima Projekta na radio stanicama BH RADIO 1, RADIO FEDERACIJI BiH, Radio RS, RSG, RDV i Radio Herceg Bosne, objavljivanjem „bannera“ na web portalima nezavisne.com., bljesak.info, Tuzlanski.ba, i krajina.ba.

Lokalna kampanja javnog informisanja se sprovodi za sve pojedinačne lokacije obuhvaćene sistematskim usaglašavanjem podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz Projekat.

Lokalna kampanja se realizuje kroz objavljivanje radio jinglova o započetim postupcima zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige na lokalnim i nacionalnim radio postajama uz objavu informacije o isticanju roka za prijavljivanje prava na nekretninama za predmetne katastarske općine, te objavljivanje saopštenja na web portalima. Lokalna kampanja se sprovodi nakon što općinski sud objavi oglas o najavi uspostavljanja zemljišne knjige.

b) informisanje putem promotivnog materijala, plakata i letaka

Plakati koji najavljuju planirani Projekat i pultovi sa lecima u kojima su pobliže opisani ciljevi Projekta, prava i obaveze pojedinca, a koje se tiču navedenih aktivnosti, postavljaju se u općinskoj zgradi, zgradi općinskog suda, centrima za socijalnu zaštitu, domovima zdravlja, udrugama građana i drugim općinskim institucijama koje posjećuju građani. Podjelu plakata i letaka obavljaju predstavnici lokalnih zajednica uz nadzor osoba za podršku općinske uprave.

Pored navedenih načina prenošenja informacija o projektnim aktivnostima vrši se i neposredna komunikacija sa predstavnicima udruženja građana koji su evidentirani kao potencijalno ranjiva kategorija.

2. Mapiranje ranjivih grupa i socijalni monitoring

Aktivnosti na mapiranju potencijalno ranjivih grupa se kontinuirano sprovode na teritoriji jedinica lokalne samouprave sa ciljem identificiranja osoba koje bi potencijalno mogle imati poteškoće u izražavanju svojih prava na nekretninama i ostvarivanju pristupa postupku registracije nekretnina. Nastoji se ustvrditi šta je to što je potrebno pojedinoj kategoriji, da li je to informacija, usluga zemljišne administracije, olakšan pristup, dokumentacija ili sl.

Potencijalno ranjive grupe su: pripadnici nacionalnih manjina (najčešće je riječ o Romima), izbjegle i raseljene osobe, osobe sa umanjenim sposobnostima kao i osobe sa posebnim potrebama, nepismene osobe, osobe sa veoma oštećenim sluhom, vidom, gluhonijeme osobe, obitelji nestalih, osobe koje su na izdržavanju zatvorske kazne, samohrane majke, osobe koje posjeduju određene nekretnine a odsutne su duže od šest mjeseci sa teritorija katastarske općine u kojoj posjeduju nekretnine.

Informacije o Projektu također možete naći na letku koji je namijenjen ranjivim grupama, čija se izrada i distribucija vrši u okviru Projektnih aktivnosti.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju nekretnine u zemljišno-knjižnom uredu, zemljišno-knjižni referent koji zaprima zahtjeve dužan je svakoj stranci ponuditi pripremljen obrazac putem kojeg se izjašnjava osjeća li se pripadnikom neke od potencijalno ranjivih grupa.

“Evidencija participacije pripadnika ranjivih grupa u procesu usaglašavanja podataka - zahtjevi”

 

“Evidencija participacije pripadnika ranjivih grupa u procesu usaglašavanja podataka - žalbe”.

 

Za postupak mapiranja koriste se dvije metode:

     • Metoda kvalitativnog istraživanja - provodi se mapiranje ranjivih grupa na osnovu podataka koji su prikupljeni u ranijim projektima od strane određenih institucija.

     • Metoda kvantitativnog istraživanja je tehnička metoda istraživanja i podrazumijeva prikupljanje podataka sa “terena”.

U svrhu prikupljanja podataka o ranjivim grupama kreirani su Upitnici:

     • Upitnik za mapiranje ranjivih grupa

     • Upitnik o evidentiranju poteškoća i prijedloga za otklanjanje

 

Socijalni monitoring se sprovodi paralelno sa aktivnostima na usaglašavanju podataka o nekretninama sa ciljem praćenja učestvovanja potencijalno ranjivih grupa u aktivnostima usaglašavanja podataka o nekretninama.

Tokom aktivnosti usklađivanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka vrši se ažuriranje pokazatelja socijalnog monitoringa. Rezultati ažuriranja ukazuju na to da li je potrebno promijeniti način informisanja građana na teritoriju koji je uključen u aktivnosti usklađivanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka te je li došlo do određenog poboljšanja u aktivnostima potpore osobama za koje utvrđuje da je potrebna podrška.

Metodološki pristup socijalnog monitoringa uključuje tri područja aktivnosti:

     •   Edukacija zaposlenih u sektoru za zemljišnu upravu Federacije Bosne i Hercegovine,

     •   Kampanja javnog informisanja svih građana s naglaskom na ranjive grupe i

     •   Praćenje aktivnosti socijalnog monitoringa kroz indikatore

Projekat registracije nekretnina kroz prizmu rodne ravnopravnosti

Svaka osoba koja posjeduje poslovnu sposobnost ima pravo zaključivati različite ugovore koji su osnov za sticanje vlasništva nad nekretninom bez obzira na njen spol. U sklopu Projekta se podržavaju aktivnosti usmjerene na jačanju svijesti javnosti s jakim fokusom na ravnopravnost spolova, s ciljem da žene budu na odgovarajući način informisane o svojim pravima te da ih se potakne na aktivno učestvovanje u aktivnostima registracije nekretnina. Vlasništvo nad nekretninom je jedan od ključnih elemenata ekonomske neovisnosti bilo koje osobe, a otvara brojne druge mogućnosti za napredak pojedinca i zajednice.

Više informacija oravnopravnost polova pri sticanju i upisu prava vlasništva na nekretninama možete naći na Letku o rodnoj ravnopravnosti.

 

3. Konsultant za socijalna pitanja

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove jekao institucija koja implementira Projekat registracije nekretnina osigurala zainteresovanim stranama dodatne kanale informisanja radi ostvarivanja prava kroz pružanje detaljnih informacija o Projektu i omogućavanje pristupa informacijama. Angažovan je Konsultant za socijalna pitanja koji se bavi prikupljanjem podataka te na osnovu njih priprema izvještaje o potencijalno ranjivim grupama i sprovodi metodologiju socijalnog monitoringa. Konsultant za socijalna pitanja pruža zainteresovanim građanima informacije o Projektu putem dostupnih kanala za postavljanje upita.

Tokom trajanja aktivnosti usklađivanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka sve zainteresovane strane imaju mogućnost slati svoja mišljenja, zahtjeve, primjedbe, upite vezano za Projekat registracije nekretnina Konsultantu za socijalna pitanja. U okviru planiranih aktivnosti Projekta organizovati će se i godišnji Dan otvorenih vrata na kojem će građani biti pozvani da uživo posjetom Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove podijele svoja mišljenja o uslugama registracije nekretnina i tekućim aktivnostima usklađivanja podataka. Informacije o tačnom datumu i vremenu održavanja Dana otvorenih vrata biti će blagovremeno objavljene na web portalu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (www.fgu.com.ba).

Kontakt za opće informacije o Projektu:

telefon: +387(0)33586064

e-mail adresa: rerp_fbih@fgu.com.ba.

Kontakt informacije konsultanta za socijalna pitanja:

Svjetlana Papac,

telefon: +387(0)33586064

e-mail adresa: rerp_fbih@fgu.com.ba.

U slučaju da bilo koja zainteresovana strana ima potrebu za dodatnom pomoći u ostvarivanju svojih prava na nekretninama, a nije u mogućnosti angažovati stručnu ili profesionalnu pomoć, može potražiti besplatnu pravnu pomoć kod organizacija i institucija koje pružaju usluge besplatne pravne pomoći. Kako bi korisnicima olakšali mogućnost korištenja besplatne pravne pomoći na linku ispod se nalaze kontakti nekih od pružatelja usluga.