Opće informacije - ФГУ

Opće informacije

1.        ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПРОВЕДБУ ПРОЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

На основу члана В 3. д) Устава Босне и Херцеговине и сагласности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (Одлука број 01, 02-05-2-630/13, од 23.07.2013. године), Предсједништво Босне и Херцеговине је на 38. редовној сједници, одржаној 07.08.2013. године, донијело Одлуку о ратификацији Споразума о финансирању (Пројекат регистрације некретнина) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој, који је потписан у Сарајеву, 25.01.2013. године, на енглеском језику (Службени гласник БиХ-Међународни уговори бр. 17 од 12.09.2013. године).

Пројектни споразум између Федерације Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој је потписан у Сарајеву 17.07.2013. године, а Супсидијарни споразум (Пројекат регистрације некретнина) између Босне и Херцеговине и Федерације БиХ је потписан 21.08.2013. године.

Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој као и Пројектни споразум између Федерације БиХ и Међународне асоцијације за развој и Пројектни споразум између Републике Српске и Међународне асоцијације за развој су 23.09.2013. године проглашени ефективним од стране Међународне асоцијације за развој. Рок за завршетак Пројекта је 31.07.2018. године.

Пројекат регистрације некретнина представља наставак Пројекта регистрације земљишта који је успјешно имплементиран у периоду април 2007.- јуни 2012. године.

2.        INSTITUCIONALNI I IMPLEMENTACIONI ARANŽMANI PROJEKTA

Пројектом у ФБиХ управља Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове и уз њу Федерално министарство правде за дијелове Пројекта који се односе на земљишну књигу у ФБиХ.

Јединица за имплементацију Пројекта је успостављена у Федералној управи за геодетске и имовинско-правне и састоји од државних службеника и стручњака ангажираних по уговору и са радним искуством потребним за успјешну имплементацију активности Пројекта. Јединица за имплементацију Пројекта је одговорна за непосредно извршење Пројекта и за свој рад одговара Руководиоцу Јединице, али главну одговорност за имплементацију има Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове. Јединица за имплементацију Пројекта се фокусира на повјереничке функције (набавке, финанције, повлачење средстава), врши консолидацију и извјештавање о индикаторима мониторинга, надзор над плановима за околишно управљање у току грађевинских радова и пружа услуге превођења.

Међуентитетска координација имплементације Пројекта је организована кроз Одбор за координацију Пројекта (ПЦБ). Улога ПЦБ-а је да координира активности Пројекта и да размјењује информације о пројекту чиме ће се осигурати усклађен приступ између ентитета. ПЦБ се састоји од шест именованих представника, по три из сваког ентитета, и то представника ентитетских геодетских управа, министарстава правде и министарстава финансија.

Квартални извјештаји који садрже табелу и индикаторе мониторинга, као и наративни извјештај с опћим приказом напретка Пројекта и важних питања, се у Федерацији Босне и Херцеговине припремају у Јединици те се након одобрења од стране Директора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове достављају Влади ФБиХ, Федералном министарству финансија/финанција, Федералном министарству правде и надзорном тиму Свјетске банке. Наведени квартални извјештаји се презентирају Влади ФБиХ и представљају основу за редовне дискусије о напретку Пројекта и питањима која се односе на Пројект.

3.        OPIS PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA

Razvojni cilj Projekta registracije nekretnina i korisnici

Развојни циљ Пројекта је пружање подршке развоју одрживог система регистрације некретнина с усклађеним земљишнокњижним и катастарским евиденцијама у урбаним подручјима и Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске. Регистри некретнина (земљишне књиге и катастри) пружају подлоге за земљишну администрацију и за успостављање националне инфраструктуре просторних података. Они се сматрају усклађенима када су њихови садржаји међусобно повезани и верифицирани. Одрживост се мјери степеном у којем институција генерира приходе који одговарају њеним трошковима, наплаћује приступачне таксе, пружа квалитетне услуге без дискриминације и у разумним роковима. Кључна покретачка снага за систем регистрације некретнина биће регистрација права на некретнинама и хипотека, као и доступност поузданих информација за омогућавање инвестиција, опорезивања некретнина и просторног планирања, те за омогућавање социјалног мониторинга трансакција некретнинама.

Корисници Пројекта су (и) јавност, која може да има у власништву, изнајмљује, држи под хипотеком и користи некретнине под заштитом правне регистрације права, (ии) пословна заједница која инвестира и која се може ослонити на сигуран приступ некретнинама и побољшану доступност кредита, (иии) владине институције и општине, које могу да користе приступ тачним просторним подацима у циљу повећања својих прихода и за доношење својих одлука, те (ив) институције за земљишну администрацију, које ће имати користи од одрживијег рада и политика за особље.

Друштво у цјелини ће имати користи од побољшаног руковођења земљиштем, подржаног ажурним и лако доступним просторним информацијама о некретнинама и трансакцијама некретнинама, што ће довести до повећања степена преузимања одговорности и доношења одлука на темељу информација, као и креирања политика везаних за земљиште, некретнине и природне ресурсе.