Сектор за катастар - ФГУ

Сектор за катастар


Sektor za katastar vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • priprema zakonske i podzakonske akte iz oblasti katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih vodova,
 • učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Sektora za izmjeru, kartografiju i komasaciju, Sektora za geoinformatiku i Sektora za imovinsko-pravne, financijske i opće poslove,
 • priprema nacrte srednjoročnih programa i godišnjih planova i programa rada,
 • učestvuje u pripremanju prijedloga informacija za Vladu Federacije BiH,
 • daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera iz oblasti za koju je Sektor nadležan,
 • priprema analize, izvješća, stručne naputke, mišljenja i objašnjenja propisa iz nadležnosti Sektora,
 • planira, priprema ugovore i prati izvršenje poslova katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra komunalnih vodova i prevođenje katastarskih podataka u digitalni oblik,
 • vrši inspekcijski nadzor nad poslovima katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra komunalnih vodova, automatske obrade katastarskih podataka, prevođenja katastarskih podataka u digitalni oblik, predaje katastarskih podataka sudovima (gruntovnicama),
 • vodi postupak, priprema i izrađuje drugostupanjska rješenja iz oblasti katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih vodova,
 • vodi statističke podatke iz oblasti katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra komunalnih vodova i prevođenja katastarskih podataka u digitalni oblik,
 • surađuje sa zemljišno-knjižnim uredima,
 • prati znanstvena i stručna dostignuća iz oblasti katastra i osigurava njihovu primjenu u praksi,
 • vrši znanstveno i stručno usavršavanje djelatnika Sektora,
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Federalne uprave koje odredi direktor.