О нама - ФГУ

О нама

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na: izmjeru, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina, katastar komunalnih uredaja osim poslova koji su zakonom dati u nadležnost kantona i općina, kartografiranje teritorije Federacije BiH, geodetsko-kartografske poslove od značaja za obranu, vođenje tehničke arhive izvornika planova i karata osnovnih godetskih radova i drugih podataka dobivenih vršenjem geodetskih radova, komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe, evidenciju na nekretninama davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine i inspekcijski nadzor nad poslovima izmjere i katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja.

Geodetska struka u Federaciji BiH sa sjedištem u Sarajevu ima decentralizirano uređenje, za razliku od Republičke uprave sa sjedištem u Banjoj Luci. Obje uprave surađuju na zakonodavnoj i strukovnoj osnovi, te su partneri u raznim projektima i programima.

FGU vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na:

  • izmjeru, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina
  • katastar komunalnih uređaja, osim poslova koji su zakonom dati u nadležnost kantona i općina
  • kartografiranje teritorije Federacije BiH
  • geodetsko-kartografske poslove od značaja za obranu
  • vođenje tehničke arhive izvornika planova i karata osnovnih godetskih radova i drugih podataka dobivenih  vršenjem geodetskih radova
  • komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe
  • evidenciju na nekretninama
  • davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine
  • inspekcijski nadzor nad poslovima izmjere i katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uredaja.Uz Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove stoje i četiri samostalne geodetske uprave na kantonalnom nivou i 79 općinskih službi nadležnih za geodetske, imovinsko.pravne poslove katastra nekretnina i katastra zemljišta.