CILAP - ФГУ

ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ПРОЦЕДУРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ – ПРОЈЕКТ ЦИЛАП

Пројекат Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у Босни и Херцеговини - ЦИЛАП је дугорочни пројекат чији је циљ изградња капацитета и пријенос знања, а све у циљу повећања ефикасности и поузданости процеса земљишне администрације у Босни и Херцеговини. Изворни ЦИЛАП пројекат је планиран, описан и одобрен на раздобље од шест година, с циљем да подржи геодетске управе у БиХ током цијелог раздобља проведбе пројекта Регистрација некретнина 2013. – 2018., који се имплементира на основу Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој.

Захтјев за наставак финансирања ЦИЛАП пројекта, с детаљним описом предстојећих активности за 2016. -2019. годину, је у складу с новом шведском стратегијом „Стратегија резултата за шведску реформску сурадњу с источном Европом, западним Балканом и Турском 2014. – 2020." Стратегија је прихваћена од стране шведске владе 2014. године и, између осталог, и даље се фокусира на јачање јавне управе с циљем да подржи развој ефикасније јавне управе и пружање квалитетнијих јавних услуга, на начелима недискриминације и уз јачање интегритета институција. Циљеви предвиђени наставком ЦИЛАП пројекта су у складу с наведеном стратегијом и релевантни су за остварење циљева нове стратегије.

Наставак активности ЦИЛАП пројекта је предложен у трајању од четири године, за раздобље 2016. – 2019., почевши од 1. априла 2016. године.

Циљеви за ЦИЛАП 2 пројекат остају непромијењени, а пројекат доприноси очекиваном дугорочном утицају:

- ефикасном земљишном администрацијом допринијети економском и друштвеном развоју, одрживом тржишту и кориштењу некретнина, као и приступање БиХ ЕУ.

Очекује се да ће фокус на развој капацитета довести до одрживих промјена и пракси код пројектних партнера Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске и Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. Главни циљ пројекта је:

- учинити систем земљишне администрације ефикаснијим, сигурнијим и поузданијим.

У циљу достизања пројектног циља, као дио рада на почетном дизајну пројекта, извршен је процес идентификације кључних компоненти које треба остварити како би геодетске управе могле пословати ефикасније, сигурније и поузданије. То је довело до одређивања приоритетних стратешких пројектних компоненти. ЦИЛАП 2016. – 2019. ће садржавати шест компоненти:

  • подршка јачању организација земљишне администрације, развој људских ресурса и релевантног правног оквира и управљање пројектом
  • подршка оснивању адресног регистра
  • подршка оснивању регистра купопродајних цијена
  • подршка развоју геодетске инфраструктуре
  • подршка развоју ИКТ и геоинформационих система
  • подршка оснивању дигиталног архива, његова интеграција у пословне процесе и кориштење у свакодневном пословању.

Пројекат Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у Босни и Херцеговини – ЦИЛАП за јавност, судионике и друге заинтересиране стране одржава јавну њеб-страницу коју је могуће пронаћи на адреси: http://www.cilap-project.org/