Topografske karte - FGU

Topografske karte

Poštovani!

Dobro došli na službenu internetsku stranicu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) na kojoj možete pronaći topografske karte različitih mjerila. Pored topografskih karata mjerila 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 i 1:200000, koje datiraju od prije 1990. godine, možemo se pohvaliti novim digitalnim topografskim proizvodima – topografskim kartama i temeljnom topografskom bazom podataka.

Topografske karte starijeg datuma (one koje posjeduje FGU) dostupne su korisnicima u rasterskom formatu na zahtjev. Korisnicima su tkođer dostupni i noviji topografski proizvodi i to:

-       Topografske karte mjerila 1:25000 - za teritorij FBiH (tzv. JICA TK25), u vektorskom i rasterskom formatu,

-       Topografske karte mjerila 1:5000 – za urbano područje Sarajevske Županije, u vektorskom i rasterskom formatu,

-       Topografske karte mjerila 1:10000 – za Sarajevsku Županiju, u vektorskom i rasterskom formatu,

-       Podaci Temeljne topografske baze podataka mjerila 1:10000 za Sarajevsku Županiju,

-       Pregledna digitalna geografska i teritorijalna karta Bosne i Hercegovine mjerila 1:300000 – zidna – u rasterskom i analognom formatu,

-       Pregledna geografska i teritorijalna karta Bosne i Hercegovine i teritorijalni ustroj i geografska karta Republike Hrvatske 1:340000 – zidna – u rasterskom formatu,

-       Pregledna topografska karta Bosne i Hercegovine mjerila 1:250 000 – zidna – u vektorskom, rasterskom i analognom formatu,

-       Pregledna topografska karta Bosne i Hercegovine mjerila 1:300 000 – zidna – u vektorskom i analognom formatu,

-       karta Bosne i Hercegovine mjerila 1:250 000 (sa hipsometrijskom skalom boja) – u vektorskom, rasterskom i analognom formatu,

-       Zidna karta Administrativne podjele Bosne i Hercegovine mjerila 1:250 000 (sa hipsometrijskom skalom boja) – u vektorskom, rasterskom i analognom formatu,

-       Digitalni ortofoto mjerila 1:2500 i 1:5000 – za teritorij FBiH,

-       Digitalni ortofoto mjerila 1:2500 – za urbano područje Sarajevske Županije,

-       Digitalni model terena (grid: 50-metarski, 25-metarski i 5-metarski) – za teritorij FBiH.


Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove započela realizaciju Projekta formiranja Temeljne topografske baze podataka i vizualizacije njenih podataka u službenim mjerilima topografskih karata za teritorij FBiH (do sad je realizirano formiranje i vizualizacija za Sarajevsku Županiju). Jedan od temeljnih ciljeva ovog projekta je uređivanje sadržaja, tehničkih normativa izrade Temeljne topografske baze podataka (TTB), način održavanja, distribucije i arhiviranje sadržaja TTB, kao i jedinstveni način vizualizacije podataka temeljne topografske baze, koji se temelji na kontroli topoloških uvijeta podataka TTB, modelskoj i kartografskoj generalizaciji, topografskoj simbolizaciji podataka zajedno s unutrašnjim i vanjskim opisom kartografskih proizvoda, izlaznom formatu proizvoda, te kartografskom papiru, a rezultira konačnim proizvodom – vektorskim, rasterskim i/ili analognim topografskim kartama.

Urnek Zahtjeva za korištenjem podataka, kao i naknada za korištenje podataka može se pronaći na web stranici http://www.katastar.ba/koristenje.