Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove - FGU

Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove

Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • poslove upravnog rješavanja, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju,
 • priprema prednacrte zakona i drugih propisa koji su u nadležnosti Federacije, iz oblasti vlasničko - pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa na nekretninama (eksproprijacije, građevinsko zemljište, uzurpacija, komasacije, arondacije, promet nekretnina, uknjiženje nekretnina u vlasništvo Federacije, restitucije i drugo,
 • priprema analize i izvješća, stručne naputke i objašnjenja za primjenu propisa iz imovinsko-pravne oblasti,
 • prati usuglašenost kantonalnih propisa iz imovinsko-pravne oblasti sa Ustavom, zakonima i drugim propisima i poduzima potrebne mjere i radnje za njihovo usuglašavanje,
 • daje prijedloge i inicijative za unapređenje rada kantonalnih organa nadležnih za imovinsko-pravne poslove,
 • prati izvršavanje zakona i drugih propisa iz imovinsko-pravne oblasti i predlaže mjere za njihovu primjenu,
 • vodi imovinsko-pravne poslove u svezi sa nekretninama na kojima Federacija ima pravo vlasništva,
 • priprema informacije i potrebne materijale za Vladu Federacije iz oblasti imovinsko-pravnih poslova koji su u nadležnosti Uprave,
 • učestvuje u pripremanju propisa iz djelokruga Sektora za izmjeru i komasaciju zemljišta i Sektora za katastar nekretnina
 • priprema opće akte uprave, priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na postavljenje odnosno raspoređivanje državnih službenika odnosno namještenika, prava i dužnosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa,vodi matične evidencije svih zaposlenih, formira, vodi, ažurira i čuva personalne dosjee državnih službenika i namještenika,vodi materijalno-financijsko poslovanje, izradu financijskog plana, obračun i isplatu plaća i drugih naknada zaposlenih, nabavu materijalno-tehničkih sredstava i kancelarijskog materijala, poslove prijema, evidentiranja, raspoređivanja i arhiviranja akata, administrativnotehničkih, daktilografskih, kurirskih, poslova kopiranja, poslova upravljanja
 • motornim vozilima i sl.
 • vrši i druge poslove iz djelokruga Federalne uprave koje odredi direktor.