Sektor za geoinformatiku - FGU

Sektor za geoinformatiku

 Sektor za geoinformatiku vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • učestvuje u pripremanju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti uspostave, održavanja, izdavanja i arhiviranja podataka tehničke dokumentacije i arhive, kao i podataka geodetskog informacijskog sustava,
 • priprema nacrte srednjoročnih i godišnjih programa rada,
 • priprema analize, izvješća, stručne naputke, mišljenja i objašnjenja propisa iz nadležnosti Sektora,
 • daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera i priprema informacije za Vladu Federacije iz oblasti za koje je Sektor nadležan,
 • vrši inspekcijski nadzor nad poslovima iz nadležnosti Sektora,
 • obavlja poslove uspostave, održavanja i upravljanja informacijskokomunikacijskim sustavima,
 • obavlja poslove organizacije, vođenja i izdavanja tehničke arhive originala geodetskih planova i karata, osnovnih geodetskih radova i drugih podataka dobivenih vršenjem geodetskih radova,
 • obavlja poslove digitalizacije arhivske kartografske građe i tehničke dokumentacije,
 • obavlja poslove uspostave, održavanja, distribucije i arhiviranja baze podataka geodetskog informacijskog sustava,
 • organizira i nadzire sustav evidencije i naplate uvida i ustupanja podataka tehničke arhive i baza podataka, skrbi za sigurnost podataka smještenih u bazama, analizira potrebe i radi na sustavnoj primjeni zajedničkih informacijskih osnova u svim federalnim, kantonalnim i općinskim organima i službama nadležnim za geodetske poslove i katastar nekretnina,
 • prikuplja podatke, evidentira, prati i analizira stanje i korištenje informatičke i komunikacijske opreme u svim federalnim, kantonalnim i općinskim službama nadležnim za geodetske poslove i katastar nekretnina,
 • sudjeluje u pripremi i provedbi projekta koji sadrže komponentu informatičkokomunikacijske tehnologije, te obavlja i druge poslove vezane uz baze podataka i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju,
 • obavlja poslove formiranja i održavanja WEB i MAIL servera, prijem i sređivanje WEB i drugih prezentacija,
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Federalne uprave koje odredi direktor.