Projekt LIDAR snimanja teritorija Bosne i Hercegovine – IPA II – 2019 - FGU

Projekt LIDAR snimanja teritorija Bosne i Hercegovine – IPA II – 2019

Projekt LIDAR snimanja teritorija Bosne i Hercegovine – IPA II – 2019

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je glavni financijski instrument Europske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU uključujući pravnu stečevinu, a sve s ciljem članstva u Europskoj uniji. IPA predstavlja sveobuhvatnu podršku procesu europskih integracija kroz financijsku, tehničku i ekspertnu podršku reformama.

Kako bi podržala države potencijalne kandidatkinje Europska unija je 2006. godine sve dotadašnje oblike podrške zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo (CARDS, SAPARD, ISPA, PHARE, instrument za Tursku) objedinila u jedan - Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA).

Sredstva IPA-e namijenjena su prvenstveno institucijama u cilju preuzimanja obveza a dostupna su i drugim korisnicima (nevladinim organizacijama, poslovnoj zajednici, pograničnim regijama, jedinicama lokalne samouprave, poljoprivrednim gospodarstvima i drugim fizičkim i pravnim osobama).

U cilju uspostavljanja Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), kao i definiranja ciljeva, specifičnih pravila, općih odredaba i procedura za realizaciju ovog programa, Europski parlament i Europska komisija su usvojili set pravnih akata koji su neophodni za provođenje programa. Europski parlament i Europsko vijeće su 11. ožujka 2014. usvojili Uredbu br. 231/2014, kojom je uspostavljen Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2014.- 2020. (IPA II). Regulativom je određeno da je opći cilj IPA-e II podrška državama korisnicama u procesu usvajanja i realizacije političkih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje su usklađene s pravilima i vrijednostima EU.

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća br. 236/2014 od 11. ožujka 2014. definirana su pravila i procedure za realizaciju Instrumenta pretpristupne pomoći za razdoblje 2014.- 2020. Europska komisija je 2. svibnja 2014. usvojila Implementacijsku regulativu (IR) br. 447/2014, kojom su određena specifična pravila za realizaciju Regulative br. 231/2014 Europskog parlamenta. Okvirni sporazum IPA II između Bosne i Hercegovine i Europske komisije stupio je na snagu 24. kolovoza 2015. godine.


Projekt LiDAR snimanja teritorija BiH je u periodu 2023 - 2024 planiran za financiranje iz IPA II -2019 sredstava Europske Unije. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu i broj usluga koje institucije zemljišne administracije pružaju vladama, javnom i privatnom sektoru provođenjem snimanja teritorija BiH koristeći LiDAR tehnologiju i naknadnim uspostavljanjem e-usluga radi dijeljenja i širenja ovih vrlo preciznih podataka svim zainteresiranim dionicima.

 

LiDAR tehnologija istraživanja je dokazala da je jedna od najboljih metoda za prikupljanje točnih informacija u tri dimenzije sa površine zemlje koja pruža maksimalnu gustoću topografskih i digitalnih slikovnih podataka za različite aplikacije, uključujući upravljanje katastrofama i prirodnim resursima, inženjering, infrastrukturu, zaštitu životne sredine. Dostupnost ovih visoko preciznih prostornih podataka i usluga olakšat će obradu podataka, analizu i donošenje odluka korisnicima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i privatnom i naučnom sektoru.

Projektom će biti izvršeno zračno LiDAR snimanje teritorije Bosne i Hercegovine, obrađeni prikupljeni podaci te dostavljeni produkti podataka digitalnog (grid) modela površine i digitalnog (grid) modela terena.

 

 

Cilj ovog projekta je izrada digitalnog modela terena (DTM) i digitalnog modela površine (DSM) na temelju LiDAR oblaka točaka dobivenih zračnim snimanjem. Detalji i kvaliteta finalnih proizvoda moraju omogućiti korištenje DTM i DSM i služiti kao temelj za različito planiranje, projektiranje, operativno izvođenje katastarsko-geodetskih radova i svrhe praćenja:

• opće mapiranje,

• katastarska izmjera,

• urbano planiranje,

• praćenje neodobrenog razvoja urbanih područja,

• planiranje prometa,

• monitoring šuma,

• praćenje gospodarstva,

• praćenje stanja životne sredine.

Tijekom ovog projekta će teritorij Bosne i Hercegovine biti pokriven LiDAR izmjerom i rezultirajućim oblacima točaka, DTM i DSM u rezoluciji 5 i 10 točaka po četvornom metru za urbane i ruralne sredine.

U smislu projekta, Delegacija EK u Bosni i Hercegovini će djelovati kao UGOVORNI ORGAN, Federacija Bosne i Hercegovine (FGU), Republika Srpska i Distrikt Brčko kao KORISNICI, a natječajnom procedurom će biti odabran pružatelj usluga.

Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000 Eura i uključiti će i podršku u nabavi opreme za Korisnike.

Provedba ovih aktivnosti pridonijela bi stvaranju uvjeta neophodnih za uspostavu i provedbu INSPIRE direktive, što predstavlja dodatni uvjet da zajednički prostorni podaci budu dostupni institucijama na svim razinama vlasti. Kroz provedbu ove aktivnosti planirana je i isporuka neophodne IKT opreme za pohranu i dijeljenje prikupljenih podataka.