SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA BIHAĆA - FGU

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA BIHAĆA

19.07.2022 18:12

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 19.7.2022. godine održan sastanak predstavnika Uprave sa predstavnicima grada Bihaća.

Na teritoriju grada Bihaća realizira se niz projekata i aktivnosti iz sektora zemljišne administracije. Uspješno se realizira projekt usuglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka a do sada je taj proces završen u 9 katastarskih općina dok je u 3 katastarske općine u tijeku proces usuglašavnja. Grad Bihać je zainteresiran za nastavak procesa usuglašavanja ukoliko u sklopu projekta aktivnosti budu nastavljene.

Izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja je posebno važan projekt za grad Bihać. Naime, na većem dijelu teritorija su započete aktivnosti izlaganja još prije rata a imajući u vidu da su stvoreni zakonski okviri ali i tehničke pretpostavke potrebno je prići nastavku i završetku ovog procesa. Dogovoreno je da grad Bihać putem gradskog vijeća izradi program izlaganja za naredni period i da se do kraja godine izvrše sve pripreme kako bi se naredne godine započelo za procesom nastavka izlaganja podataka.

Razgovarano je i o aktivnostima adresnog registra, katastra komunalnih uređaja i registra cijena i iskazana spremnost za nastavak započetih aktivnosti.

Natrag