Radna posjeta Gradu Ljubuški - FGU

Novosti pregled

Radna posjeta Gradu Ljubuški

21.01.2022 14:56

Predstavnici Federalne geodetske uprave, gosp. Željko Obradović, direktor i pomoćnici direktora gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić, posjetili su 21. siječnja 2021. godine Grad Ljubuški. Održan je sastanak sa gradonačelnikom Grada Ljubuški gosp. Vedranom Markotićem i njegovim suradnicima. Sastanku je prisustvovala i predsjednica Općinskog suda gđa. Ankica Čuljak i rukovoditeljica zemljišnoknjižnog ureda gđa. Ivana Bajto.

Tokom sastanka razgovaralo se o projektima i aktivnostima koji se realiziraju i koji se planiraju realizirati u Gradu Ljubuški iz domena Sektora zemljišne administracije. Grad Ljubuški je jedan od pilot područja za usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u Federaciji BiH. Svi katastarski podaci su u digitalnom obliku a do sada su katastarski i zemljišnoknjižni podaci usuglašeni ili je proces usuglašavanja u tijeku za 11 katastarskih općina. Dogovoren je, u suradnji sa Općinskim sudom, nastavak ovih aktivnosti koji su od vitalnog značaja za Grad, posebno kada se znaju gospodarske ambicije i perspektive Grada Ljubuški. Registar cijena nekretnina u suradnji sa Poreznom upravom FBiH funkcionira u cijelosti a adresni registar je uspostavljen za čitavo područje Grada. Krenulo se i sa aktivnostima digitalnog arhiva.

Poseban interes je istaknut za uspostavu katastra komunalnih vodova i dogovorena je izrada posebnog dinamičkog plana za uspostavu istog. Izraženo je obostrano zadovoljstvo suradnjom Federalne geodetske uprave i administracije Grada Ljubuškog.

Natrag