Predavanje „Katastar i geodetski projekti u Federaciji BiH“ - FGU

Novosti pregled

Predavanje „Katastar i geodetski projekti u Federaciji BiH“

24.04.2014 15:40

U okviru kolokvija Katedre za satelitsku geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović je 22.4. 2014. godine održao predavanje „Katastar i geodetski projekti u Federaciji BiH“,na kojem su prisustvovali profesori i studenti Geodetskog fakulteta.

Prije samog predavanja prisutne je pozdravio prof. dr. Željko Bačić, voditelj Katedre za satelitsku geodeziju Geodetskog fakulteta, a potom i dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. Miodrag Roić.

U svom predavanju Željko Obradović je su istaknuo trenutačne aktivnosti Federalne uprave, s posebnim naglaskom na pripreme i realizaciju projekata zemljišne administracije u Federaciji BiH i ulogu domaćih katastarskih agencija.Posebna zainteresiranost vladala je za dio predavanja koji se odnosio na softver za održavanje katastra u Federacije BiH. Ova aplikacija (katastar.ba) dio je jedinstvenog informacijskog sustava katastra Federacije BiH i predstavlja kompleksan informacijski sustav za izradu, održavanje i distribuciju katastarskih podataka na razini Federacije BiH.

Kroz funkcije djelovodnika Katastar.ba omogućeno je izdavanje službenih dokumenata, a kroz funkcije za vođenje upravnog postupka osigurava se provođenje promjena u katastarskom operatu.

Nakon predavanja otvorena je i diskusija kroz koju su dodatno pružene informacije o trenutačnim katastarskim i geodetskim aktivnostima i perspektivama, kako u BiH tako i Republici Hrvatskoj i regiji.

Natrag