Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Velikoj Kladuši i Travniku - FGU

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga - Općinski sudovi u Velikoj Kladuši i Travniku

31.03.2022 11:31

 

Broj:07-49-153/22

Datum:31.03.2022. godine

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

 Kredit br. IBRD 9048-BA

Tender br. BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-IC-21-A.2.2.1B

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD dobila sredstva i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina-Dodatno finansiranje za radno mjesto:

-          Privremeni zemljišnoknjižni asistenti na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

  • U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši –3 (tri) izvršioca,
  • U Općinskom sudu u Travniku – 4 (četiri) izvršioca.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedena radna mjesta.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
  • Poznavanje rada sa MS Office programima,
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenja o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdata od nadležnih institucija u Federaciji BiH.

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/02, 5/03, 10/07 i 6/22).

Očekivani početak rada u općinskim sudovima je svibanj 2022.godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u nevedenim zemljišnoknjižnim uredima iizdvojenim organizacijskim jedinicama, a sukladno sa standardnim radnim vremenom općinskog suda, i u suglasnosti sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni zemljišnoknjižni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku“Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020. godine.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, na sljedeće adrese:

  • Za Općinski sud u Velikoj Kladuši, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, ul. Maršala Tita br.15 77230 Velika Kladuša;
  • Za Općinski sud u Travniku, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU, ul.Vezirska br.2 72270 Travnik;

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: info@fgu.com.ba

Natrag