Poziv za izražavanje interesa za privremene zemljišnoknjižne referente - FGU

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa za privremene zemljišnoknjižne referente

03.03.2021 10:04

 

Broj:07-49-07/21

Datum: 02.03.2021. godine

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Zajam broj: IBRD 9048-BA

Tender br. BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-IC-21-A.2.2.1B

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila zajam od Međunarodne Banke za obnovu i razvoj - IBRD za Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto

-          Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

 • U Općinskom sudu u Lukavcu -1 (jedan) izvršioc,
 • U Općinskom sudu u Tešnju - 3 (tri) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Travniku - 3 (tri) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Zavidovićima - 3 (tri) izvršioca.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

 • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
 • Poznavanje rada sa MS Office programima,
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdato od nadležne institucije u Federaciji BiH.

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07).

Očekivani početak rada u Općinskim sudovima je travanj 2021.godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, siječanj 2011.g.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama (Večernji list), na sljedeće adrese:

 • Za Općinski sud u Lukavcu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U LUKAVCU, SKENDERA KULENOVIĆA BB, 75 300 LUKAVAC;
 • Za Općinski sud u Tešnju, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U TEŠNJU, KRNDIJA BB, 74 260 TEŠANJ;
 • Za Općinski sud u Travniku, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU, VEZIRSKA 2, 72 270 TRAVNIK;
 • Za Općinski sud u Zavidovićima, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA, SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA, 72 220 ZAVIDOVIĆI;

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

 

Natrag