Poziv za izražavanje interesa za privremene zemljišnoknjižne referente - FGU

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa za privremene zemljišnoknjižne referente

31.10.2017 14:53

 

Broj: 07-49-469/17

Datum: 27.10.2017. godine

 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

                                                   

 Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID# P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-14-A.2.2.1

 Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina u Općinskom sudu u Ljubuškom, za sljedeće radno mjesto:

 Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

-1 (jedan) izvršioc

 Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

 Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom.

Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
  • Poznavanje rada sa MS Office programima
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom
  • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit

 Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u Općinskom sudu u Ljubuškom. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07). Nakon izvršenog odabira, kandidati će imati obavezu položiti ispit za zemljišnoknjižnog referenta. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta, polaganje ispita će biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

Očekivani početak rada u zemljišnoknjižnom uredu je prosinac 2017. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, siječanj 2011.g.

 Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesovanja i potrebna dokumentacija sa biografijom moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim novinama (Večernji list), na adresu:

  OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM

Ul. Zrinskofrankopanska 69

Ljubuški 88320

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

Natrag