Poziv za izražavanje interesa za privremene zemljišnoknjižne referente - FGU

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa za privremene zemljišnoknjižne referente

17.07.2017 09:33

 

Broj: 07-49-344/17

Datum: 17.07.2017. godine

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID# P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-17-A.2.2.1.3.

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto:

-          Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

 • U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Bugojnu – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Cazinu – 1 (jedan) izvršioc,
 • U Općinskom sudu u Goraždu – 1 (jedan) izvšioc,
 • U Općinskom sudu u Gradačcu – 3 (tri) izvršioca za Zemljišnoknjižni ured u Gradačcu i      

       1 (jedan) izvršioc za Zemljišnoknjižni ured u Srebreniku,

 • U Općinskom sudu u Kaknju – 1 (jedan) izvršioc,
 • U Općinskom sudu u Ljubuškom – 1 (jedan) izvršioc,
 • U Općinskom sudu u Orašju – 1 (jedan) izvršioc,
 • U Općinskom sudu u Sarajevu – 1 (jedan) izvršioc,
 • U Općinskom sudu u Širokom Brijegu – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Živinicama – 2 (dva) izvršioca.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

 • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
 • Poznavanje rada sa MS Office programima
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom
 • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07). Nakon izvršenog odabira, kandidati će imati obavezu položiti ispit za zemljišnoknjižnog referenta. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta, polaganje ispita će biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

Očekivani početak rada u navedenim Općinskim sudovima je septembar 2017. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, januar 2011.g.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesovanja i potrebna dokumentacija sa biografijom moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Dnevni avaz), na sljedeće adrese:

 • Za Općinski sud u Velikoj Kladuši, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, Ul. Maršala Tita br.15, 77 230 Velika Kladuša,
 • Za Općinski sud u Bugojnu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U BUGOJNU, Ul. 307. motorizovane brigade br. 92, 70 230 Bugojno,
 • Za Općinski sud u Cazinu, prijave na adresu:OPĆINSKI SUD U CAZINU, Ul. Dr. Irfana Ljubljankića 12, Cazin 77 220,
 • Za Općinski sud u Goraždu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U GORAŽDU, Ul. Zaima Imamovića 3, Goražde 73 000,
 • Za Općinski sud u Gradačcu (prijave za Gradačac i Srebrenik), prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, Ul. Titova bb, 76 250 Gradačac,
 • Za Općinski sud u Kaknju, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U KAKNJU, Ul. Alije Izetbegovića br.48., 72 240 Kakanj,
 • Za Općinski sud u Ljubuškom, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM, Ul. Zrinskofrankopanska 69, 88 320 Ljubuški,
 • Za Općinski sud u Orašju, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ORAŠJU, Ul. JUG I, Zaobilaznica b.b., 76 270 Orašje,
 • Za Općinski sud u Sarajevu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U SARAJEVU, Šenoina 1, 71 000 Sarajevo,
 • Za Općinski sud u Širokom Brijegu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU, Ul. Pobijenih franjevaca 1, 88 220 Široki Brijeg
 • Za Općinski sud u Živinicama, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, Ul. Maršala Tita 27, 75 270 Živinice Grad.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

Natrag