Poziv za izražavanje interesa za aktivnosti A.4.1.2. „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza II - FGU

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa za aktivnosti A.4.1.2. „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza II

21.03.2022 11:35

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

KONSULTANTSKE USLUGE

Zajam br. 9048-BA

Poziv za izražavanje interesa za aktivnosti A.4.1.2. „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza II“, za potrebe Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina koji se implementira u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. decembra 2020. godine).

Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konsultantske usluge: „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza II“.

Djelokrug rada ove usluge uključuje: koordininaciju, praćenje i izvještavanje realizacije ugovorenih aktivnosti od strane Izvođača radova i ostalih učesnika na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige na zadatoj lokaciji. Realizacija ove usluge uključuje obavljanje slijedećih zadataka:

  • Uvođenje Izvođača radova u posao;
  • Koordinaciju sljedećih aktivnosti: preuzimanja/predaje podataka od strane općine i općinskog suda potrebnih za realizaciju ugovora; aktivnosti Izvođača radova, nadležnih općinskih službi i ovlaštenih osoba iz FGU zaduženih za nadzor; aktivnosti oglašavanja i lokalne kampanje informisanja javnosti; aktivnosti preuzimanja podataka prijavnih listova u bazu podataka zemljišnih knjiga; aktivnosti preuzimanja podataka o etažnim jedinicama u bazu podataka zemljišnih knjiga;
  • Kontrolu kvaliteta prijavnih listova i izrađenih diobenih planova.
  • Izradu tjednih i mjesečnih izvještaja o napretku projekta i završnog izvještaja;

Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova kojeg zainteresirani kandidati mogu dobiti besplatno na vlastiti zahtjev koji treba biti dostavljen na e-mail adresu navedenu u dnu ovog poziva.

Zadaci će se izvršavati na slijedećim lokacijama (Općine/Gradovi): Mostar, Čitluk, Ljubuški, Tomislavgrad, Široki Brijeg, Čapljina, Stolac, Gračanica, Bihać, Busovača, Travnik, Novi Travnik, Vogošća, Kakanj, Vareš, Zenica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Odžak, Orašje, Srebrenik, Tuzla i Živinice.

Početak angažmana je planiran za maj 2022. godine, a očekivano trajanje ugovora za pojedinu lokaciju je 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, putem Jedinice za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina poziva sve kvalifikovane zainteresovane individualne konsultante da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga. Kandidati mogu aplicirati za jednu ili više lokacija po vlastitom izboru. Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeća dokumenta (kopije originala) kojima dokazuje da su kvalifikovani za obavljanje gore opisane usluge:

a)        VSS - sedmi stepen stručne spreme, završen geodetski fakultet, ili fakultet srodnih nauka;

b)       Položen stručni ispit za radnike u geodetskom polju, u skladu s Pravilnikom o načinu i programu polaganja stručnog ispita za radnike u geodetskim djelatnostima i zakonskim propisima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", "Br. 13/02, 108/12); poželjan je (smatrat će se prednošću);

c)       Poznavanje zakona Federacije BiH, prakse i politika u sektoru zemljišne administracije;

d)       Izvrsne komunikacijske, međuljudske i vještine timskog rada;

e)       Poznavanje rada MS Office programa.

Uz gore navedeno, bilo bi poželjno (smatrat će se prednošću) da kandidati Voditelji projekata udovoljavaju i sljedećim kriterijima:

a) Iskustvo u upravljanju sličnim projektima ili projektima iz sektora zemljišne administracije;

b) Iskustvo rada u internacionalnim organizacijama;

c) Poznavanje engleskog jezika - usmeno i pismeno.

Skreće se pažnja zainteresiranim konsultantima na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.

Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira individualnih konsultanata (IC) utvrđenom u "Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.

Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH, i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 3.16 Regulacija).

Zainteresovani konsultanti dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi. Pismo interesa zajedno sa biografijom, dokazima o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu (u slučaju da kandidat ima dokaz o položenom stručnom ispitu) dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 18. aprila 2022. godine do 24:00 sati sa naznakom za koje lokacije (Općine/Gradove) se prijavljuju.

 Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina

Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo

Tel.   +387 33 586-063

Fax: +387 33 586-067

E-mail: dino.serer@fgu.com.ba

Sarajevo, dana 21.03.2022. godine

Natrag