Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima zamjene i uspostave zemljišnih knjiga općinski sudovi u Travniku i Kalesiji - FGU

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - Privremeni asistent na poslovima zamjene i uspostave zemljišnih knjiga općinski sudovi u Travniku i Kalesiji

09.02.2016 09:42

 

Broj: 07-49-56/16

Datum: 04.02.2016. godine

     

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

 

Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID# P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-14-A.2.2.1

 Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto:

-          Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga -

  • U Općinskom sudu u Travniku – 3 (tri) izvršioca
  • U Općinskom sudu u Kalesiji – 3(tri) izvršioca

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto. U prijavi je potrebno navesti za koji sud se prijavljujute.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima.

 Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet, VII stepen stručne spreme
  • Poznavanje rada na računaru, MS Office programi
  • Prednost imaju kandidati sa prethodnim iskustvom u radu zemljišnoknjižnog ureda

 Od kandidata se očekuje da imaju određeno radno iskustvo i da nakon provedene edukacije, 30 (trideset) dana prije očekivanog početka poslova u ZK uredu, ispune uslove potrebne za polaganje ispita za zemljišnoknjižnog referenta (kandidat mora imati godinu dana iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom).

Uspješno položen navedeni ispit za zemljišnoknjižnog referenta će biti uslov za potpisivanje ugovora i početak rada privremenih zemljišnoknjižnih referenata. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta će polaganje ispita biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednicima sudova i rukovodiocima zemljišnoknjižnih ureda.

Privremeni zemljišnoknjižni referenti u zemljišnoknjižnim uredima će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke objavljenim u priručniku:“Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, januar 2011.g.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesovanja i potrebna dokumentacija sa biografijom moraju biti dostavljeni najkasnije do 24.02.2016. godine, na sljedeće adrese:

-prijave za Općinski sud u Travniku, na adresu:

OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU
Ul. Vezirska br.2

72270 Travnik

-prijave za Općinski sud u Kalesiji, na adresu:

OPĆINSKI SUD U KALESIJI

Ul. Žrtava Genocida u Srebrenici br. 12

75260 Kalesija

 Prijave dostavljene nakon isteka ovog roka se neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

Natrag