Poziv za izražavanje interesa - Izrada Cyber sigurnosnih politika i akcijskog plana - FGU

Novosti pregled

Poziv za izražavanje interesa - Izrada Cyber sigurnosnih politika i akcijskog plana

17.08.2021 08:00

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

KONSULTANTSKE USLUGE

Zajam br. 9048-BA

Poziv za izražavanje interesa

Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. decembra 2020. godine).

Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konsultantske usluge broj: B.2.2.7. - „Izrada Cyber sigurnosnih politika i akcionog plana„.

Pružatelj usluga (konsultant) će kroz realizaciju različitih faza Projekta biti odgovoran da isporuči:

  1. Politika cyber sigurnosti

Politika cyber sigurnosti biće razvijena tako da sadrži strateške ciljeve, standarde koji se odnose na skup sigurnosnih mjera radi očuvanja povjerljivosti, autentičnosti i dostupnosti informacija.

2. Akcioni plan za cyber sigurnost

Akcijski plan sadržavat će i formulirati specifične akcije i projekte koji se moraju poduzeti da bi se uspješno postigli strateški ciljevi i standardi postavljeni politikom cyber sigurnosti. Na osnovu usvojene politike kibernetičke sigurnosti, u koordinaciji sa Radnom grupom, Konsultant će pripremiti, u okviru izrade Akcionog plana, nacrt tehničkih specifikacija za primjenu kratkoročnih sigurnosnih poboljšanja.

Najkasnije u roku od sedam dana od potpisivanja ugovora, Konsultant će dostaviti Plan rada kontakt osobi u Radnoj grupi na pregled i usvajanje. Radna grupa podnijet će svoj izvještaj Jedinici za provedbu projekta, direktoru FGU za i ministru FMP.

Plan rada trebao bi sadržavati detaljan opis posla, organizaciju posla i raspored aktivnosti.

Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova kojeg zainteresirani kandidati mogu dobiti besplatno na vlastiti zahtjev koji treba biti dostavljen na e-mail adresu navedenu u dnu ovog poziva.

Trajanje angažmana planirano je na period od 120 dana od dana potpisivanja ugovora, sa mogućnošću produženja trajanja angažmana na dodatni period tokom trajanja projekta.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, putem Jedinice za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina poziva sve kvalifikovane i zainteresovane kandidate da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga.

Pružatelj usluga (konsultant) mora ispuniti sljedeće zahtjeve:

1. Pružatelj usluga mora imati najmanje tri (3) godine iskustva u realizaciji ugovora u oblasti Cyber i IKT sigurnosti;

2. Pružatelj usluga mora imati najmanje 1 (jedan) uspješno završen ugovor u posljednje tri (3) godine u izradi strateških dokumenata za Cyber sigurnost (politike i akcioni planovi) koji su slični po obimu i složenosti;

3. Pružatelj usluga za implementaciju zadatka mora osigurati angažman tima koji se sastoji od najmanje tri (3) inženjera (uključujući vođu tima) sa univerzitetskom diplomom iz oblasti IT, elektrotehnike, računarstva ili slično.

Implementacijski tim vodit će vođa tima sa sljedećim kvalifikacijama:

  • magisterij iz računarstva, informacionih sistema ili srodne oblasti;
  • min. 5 godina iskustva u području Cyber sigurnosti, posebno sa dizajnom, razvojem, procesima testiranja i primjenom alata za informacioni sistem i zaštitu podataka;
  • Poželjno je znanje i razumijevanje poslovnih procesa zemljišne knjige i katastra;
  • Poznavanje povezanih ISO standarda;
  • Poznavanje temeljne arhitekture moderne aplikacije za zemljišnu knjigu i katastar;;
  • Razumijevanje procesa životnog ciklusa razvoja informacionog sistema i dobro poznavanje primjene raznih metoda razvoja informacionih sistema;
  • Izvrsno poznavanje engleskog jezika; Prednost je poznavanja jednog od službenih jezika u BiH;

Izraz interesa trebao bi sadržavati reference iz prethodnih zadataka, biografiju svih ključnih i dodatnih ključnih službenika ako je potrebno, te procijenjeni broj pomoćnog osoblja.

Skreće se pažnja zainteresiranim konsultantima/kandidatima na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.

Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira konsultanata (CS) – (CQS) utvrđenom u "Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.

Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH, i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 3.16 Regulacija).

Zainteresovani kandidati dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi.

Izraz interesa treba sadržavati reference iz prethodnih zadataka, biografiju svih ključnih i dodatnih ključnih službenika ako je potrebno, te procijenjeni broj pomoćnog osoblja, dokaze o stručnoj spremi, te sve druge relevantne podatke o radnom iskustvu pružatelja usluga (konsultanta). Cjelokupnu dokumentaciju dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 07. septembra 2021. godine do 24:00 sati.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina

Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo

Tel.   +387 33 586-063

Fax: +387 33 586-067

E-mail: dino.serer@fgu.com.ba

Sarajevo, dana 17.08.2021. godine

 

Natrag