POZIV ZA IZJAVU INTERESA - Tehnička asistencija za izradu projekata za adaptaciju i građevinski nadzor nad izvođenjem radova adaptacije katastarskih i ZK ureda u FBiH - FGU

Novosti pregled

POZIV ZA IZJAVU INTERESA - Tehnička asistencija za izradu projekata za adaptaciju i građevinski nadzor nad izvođenjem radova adaptacije katastarskih i ZK ureda u FBiH

13.05.2021 16:19

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
KONSULTANTSKE USLUGE - selekcija i izbor društva za pružanje usluga
Zajam br. 9048-BA
POZIV ZA IZJAVU INTERESA
Tehnička asistencija za izradu projekata za adaptaciju i građevinski nadzor nad izvođenjem radova adaptacije katastarskih i ZK ureda u FBiH
Tender broj: BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-CQS-21-B.1.1.2A


Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. decembra 2020. godine).
U okviru ove aktivnosti unaprijediće se radni uvjeti i infrastruktura u 9 katastarskih i zemljišnoknjižnih ureda u Federaciji BiH kao i na lokaciji Arhivskog skladišta FGU (opcionalno).
Radne prostorije, prostorije za prijem stranaka i arhiva, biće u potpunosti renovirane i opremljene kancelarijskim namještajem sa ciljem poboljšanja usluga korisnicima katastarskih i zemljišnoknižnih podataka.
Cilj zadatka Konsultanta je:
a) izrada projektne dokumentacije za adaptaciju odabranih lokacija sa predmjerima radova i procjenom troškova, u skladu sa važećim tehničkim i drugim propisima te na temelju normativa, standarda i pravila struke u građevinarstvu.
a) provođenje stručnog nadzora svih građevinskih i zanatskih radova tokom adaptacije.
Izrada projektne dokumentacije i procjene radova za odabrane lokacije trajati će 90 dana od dana potpisa ugovora.
Nadzor nad radovima adaptacije počeće nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem radova i trajaće, u skladu sa ugovorenom dinamikom za svaku pojedinu lokaciju, dok se ugovoreni građevinski radovi ne završe (šest (6) mjeseci od dana potpisivanja ugovora).
Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove ovim putem poziva zainteresirana društva (u daljem tekstu Konsultante) da izjave svoj interes za obavljanje traženih usluga. Zainteresirani konsultanti bi trebali dostaviti informacije da posjeduju tražene kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje usluge.
Izvođač/konsultant treba da ima sljedeće kvalifikacije:
 Konsultant treba da je registrovan za djelatnost u oblasti projektovanja i obavljanja nadzora u građevinarstvu sa najmanje pet (5) godina specifičnog iskustva na tom planu.
 Godišnji promet u svakoj od zadnje tri godine veći od 250.000 KM.
 U zadnjih pet (5) godina od datuma objave natječaja uspješno realizirano projektovanje i nadzor nad minimalno jednim ugovorom za poslovne i kancelarijske objekte vrijednosti veće od 100.000 KM ;
 Poznavanje odgovarajućeg lokalnog zakonodavstva, tehničkih standarda i regulative;
Konsultant će obezbijediti adekvatan i stručan tim, za obavaljanje zadatka, koji treba da uključuje kao minimum:
a) Uposleno pet ili više stručnjaka od kojih:
 Vođa tima – glavni projektant sa odgovarajućom univerzitetskom diplomom (arhitektonskog smjera) sa najmanje 7 godina iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.
 Stručnjak za nadzor sa odgovarajućom univerzitetskom diplomom (građevinski inženjer ili arhitekt) sa najmanje 5 godina iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.
b) Adekvatan tim inženjera, prema potrebi, sa odgovarajućom diplomom i sa najmanje 5 godina iskustva u struci. Adekvatno i stručno osoblje iz oblasti arhitekture, građevinske i mašinske struke, kao i stručnjake iz oblasti elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija.
Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova koji se dostavlja uz ovaj „Poziv za izjavu interesa“.
Skreće se pažnja zainteresiranim konsultantima/kandidatima na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i novembra 2020., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.
Konsultanti se mogu udružiti sa drugim društvima u formi joint venture ili kao podizvođači da bi poboljšali svoje kvalifikacije.
Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira konsultanata (CS) – (CQS) utvrđenom u "Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.
Dodatne informacije se mogu dobiti na dole navedenoj adresi u toku radnog vremena od 09.00 do 15.00 sati.
Izjave interesa se moraju dostaviti u pisanoj formi na donju adresu (osobno, poštom, faksom ili e-mail) do 02. juna 2021. godine do16h.


Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove
Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina
Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 586-063
Fax: +387 33 586-067
E-mail: dino.serer@fgu.com.ba
Sarajevo, dana 12.05.2021. godine

Natrag