Početak naplate naknada za korištenje GNSS mreže permanentnih stanica Federacije BiH – FBiHPOS - FGU

Novosti pregled

Početak naplate naknada za korištenje GNSS mreže permanentnih stanica Federacije BiH – FBiHPOS

28.08.2014 09:34

Poštovani korisnici FBIHPOS mreže permanentnih GNSS stanica,

federalna vlada je 10. 7. 2014. godine donijela dvije odluke kojima se uređuju tarife iz oblasti premjera i katastra. Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra, kojom se utvrđuje visina naknade za usluge iz oblasti premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja. Naknada za ove usluga plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za usluge iz oblasti premjera i katastra i uplaćuje na račun javnih prihoda federalnog, kantonalnog i općinskih proračuna, u ovisnosti od toga kojem davatelja usluga je namijenjena. Odlukom o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra utvrđena je visina naknade za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja. Naknada za korištenje podataka plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za korištenje podataka premjera i katastra, koja je sastavni dio ove odluke, i uplaćuje na račun javnih prihoda proračuna kantona prema mjestu u kojem je usluga izvršena.
S obzirom na navedeno, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će početi naplaćivati korištenje Mreže permanentnih stanica – FBiHPOS. Trenutačno registrirani korisnici nisu dužni plaćati troškove naknade za registraciju na sustav, dok će biti dužni plaćati za samo korištenje mreže, a u skladu s Odlukom o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra. Samu primjenu Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne počet će provoditi od 1. 10. 2014. godine.
Za sve informacije molimo da posjećujete službenu web-stranicu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – www.fgu.com.ba ili se obratite administratoru sustava.

Natrag